ARTICLE

Wojciech Giermaziak, Patrycja Kurowska, Ewa Janczewska

Terapia bezinterferonowa WZW typu C genotypu 1 (subtyp 1b) dostępna w Polsce
2017-12-23

Terapia bezinterferonowa WZW typu C genotypu 1 (subtyp 1b) dostępna w Polsce

Leczenie WZW typu C zmieniło się diametralnie w ciągu ostatnich lat dzięki wprowadzeniu bezinterferonowych schematów terapii. W pracy dokonano przybliżenia aktualnie dostępnych w Polsce opcji terapeutycznych dotyczących leczenia HCV genotypu 1b. W oparciu o dane z literatury podjęto próbę wskazania najlepszej z nich, ze zwróceniem uwagi na możliwości zastosowania u pacjentów w szczególnych sytuacjach klinicznych. Zagadnienia te zostały omówione w świetle nadchodzących zmian w realizacji programu lekowego „Leczenie przewlekłego WZW C terapią bezinterferonową”.

Słowa kluczowe: zapalenie wątroby C, wirus zapalenia wątroby C, leki przeciwwirusowe, programy zdrowotne narodowe, Polska

Interferon-free treatment of hepatitis C virus genotype 1 (subtype 1b) available in Poland · The landscape of treatment for hepatitis C has rapidly evolved over the last years, thanks to the introduction of interferon-free regimens. This review will focus on the therapeutic options in the treatment of HCV genotype 1b, currently available in Poland. Based on the literature data, an attempt was made to choose „best” of them; considering the possibility of using them in treating patients in special clinical situations. These issues have been considered in the light of the forthcoming changes in the drug program „Interferon – free treatment of chronic hepatitis C virus infection” implementation.

Keywords: hepatitis C, hepacivirus, antiviral agents, National Health Programs, Poland

© Farm Pol, 2017, 73(12): 731-737