ARTICLE

Aneta Gajda, Maciej Gajda, Olga Fedorowicz, Bożena Karolewicz

Identyfikacja obszaru świadczonych usług przez farmaceutę klinicznego w opiece nad pacjentem po transplantacji nerek
2018-12-31

Przeszczep nerki jest przedłużającym życie leczeniem z wyboru w schyłkowej niewydolności tego organu. Do listopada 2018 r. wykonano w Polsce 805 zabiegów przeszczepienia nerek od zmarłych dawców, a lista oczekujących na zabieg wynosi 1176 pacjentów. Opieka nad chorym po przeszczepie skupia się na: zapobieganiu odrzucenia i utraty organu po przeszczepie, optymalizacji leczenia immunosupresyjnego, ograniczeniu działań niepożądanych, wydłużeniu długoterminowej przeżywalności wśród pacjentów, a także zapewnieniu bardziej efektywnej kosztowo terapii oraz współpracy z pacjentem nad poprawą przestrzegania zaleceń terapeutycznych. W niniejszej pracy dokonano identyfikacji i opisano obszar usług świadczonych przez farmaceutę klinicznego (np. zarządzanie farmakoterapią, współpracę z personelem medycznym wchodzącym w skład zespołu transplantacyjnego, edukację pacjenta) w ramach opieki nad pacjentem po przeszczepie. Kompleksowym celem oferowanych usług medycznych jest zapewnienie wysokiej jakości opieki nad pacjentem oraz zwiększenie efektywności prowadzonej farmakoterapii.

Słowa kluczowe: farmaceuta kliniczny, opieka farmaceutyczna, przeszczep nerki, zespół transplantacyjny, usługa farmaceutyczna.

Identification of the area of services provided by the clinical pharmacist in patient care after kidney transplantation · Kidney transplant is a life-extending treatment of choice in end-stage renal disease. Until November 2018, 805 kidney transplantations from deceased donors were performed in Poland and the waiting list for the kidney transplantation procedure is 1176 patients. Optimal care of the patient focuses on: prevention of rejection and organ loss after transplantation, optimization of immunosuppressive therapy, reduction of side effects and toxicity of medication, prolonging long-term survival, as well as providing more cost-effective therapy and cooperation with the patient to improve compliance and medical adherence. This work identifies and describes the area of services provided by the clinical pharmacist (e.g. medication management, cooperation with the transplant team, patient education) as part of patient care after transplantation. The comprehensive goal of the offered pharmaceutical services is to provide high-quality patient care and increase the effectiveness of pharmacotherapy.

Keywords: clinical pharmacist, pharmaceutical care, kidney transplantation, transplantation team, pharmaceutical service.

© Farm Pol, 2018, 74(12): 709–715