ARTICLE

Karolina Milewska, Kamil Klucznik, Marzena Jamrógiewicz

Cukry i ich pochodne w roli stabilizujących substancji pomocniczych w farmacji
2018-12-31

Substancje pomocnicze mają ogromny wpływ na formę, wygląd i działanie preparatu farmaceutycznego. Cukry w roli substancji pomocniczych sprawdzają się dzięki swojej różnorodności właściwości fizykochemicznych oraz możliwości ich modyfikacji. Znajdują zastosowanie na każdym etapie wytwarzania leków. W niniejszym artykule przedstawiono węglowodany najczęściej wykorzystywane w technologii postaci leku, wraz z funkcjami jakie w tych preparatach pełnią. Pamiętając, że jednym z najważniejszych atrybutów jakości leku jest jego trwałość, w przygotowanej pracy zwrócono szczególną uwagę na możliwość stabilizacji zarówno substancji leczniczej, jak i całej formulacji, jaką jest produkt leczniczy, poprzez dodatek łańcuchowych i cyklicznych przedstawicieli grupy oligosacharydów i polisacharydów.

Słowa kluczowe: substancje pomocnicze, cukry, stabilność fizyczna, stabilność chemiczna.

Sacharides and their derivatives as pharmaceutical additives

Pharmaceutical excipients influence on the form, appearance and potency of drug formulation. Saccharides can be used as excipients due to their variety of physicochemical properties and the possibility of their modification. They are used on the every stage of manufacturing. Therefore, examples and functions of carbohydrates predominatingly used in drug formulation technology are presented in this article. Due to the fact that the stability is one of the most important attribute of pharmaceuticals, this work particularly pay attention on possibilities of stabilization both active pharmaceutical ingredient and medicinal product by the usage of chained and cyclic representatives of oligosaccharides and polysaccharides.

Keywords: excipients, sugars, physical stability, chemical stability.

© Farm Pol, 2018, 74(12): 733–741