ARTICLE

Marcin Skotnicki, Marta Kaźmierska, Marek Pyda

Charakterystyka wybranych metod analizy termicznej stosowanych we wspołczesnej analizie i technologii farmaceutycznej
2012-04-24

The characterization of selected methods of thermal analysis used in the contemporary pharmaceutical analysis and technology

Marcin Skotnicki, Marta Kaźmierska, Marek Pyda
Before active pharmaceutical ingredient (API) will be formed into any drug dosage form it is essential to characterize API in terms of physicochemical properties, which are important due to their influence on bioavailability of API and therefore therapeutic activity. From the perspective of pharmaceutical technology, physical and chemical processes may have both positive and negative impact on physicochemical and biopharmaceutical properties of API. Method that is particularly useful to identify physicochemical properties of API is thermoanalysis. The aim of this work was to present a review of selected methods of thermal analysis and their application in pharmaceutical analysis and technology. Thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry, temperature modulated differential scanning calorimetry and hot-stage microscopy were described including principles of the methods and data analysis.
Keywords: thermal analysis, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry, temperature modulated differential scanning calorimetry, hot-stage microscopy.
Przed nadaniem substancji farmaceutycznej odpowiedniej postaci konieczne jest poznanie jej właściwości fizykochemicznych. Właściwości te wpływają na biodostępność substancji leczniczej, a więc również na aktywność terapeutyczną gotowego preparatu leczniczego. Z perspektywy technologii farmaceutycznej najważniejsze są przemiany fizyczne i chemiczne, które mogą wywierać zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na właściwości fizykochemiczne i farmakologiczne substancji. Metodami umożliwiającymi zbadanie właściwości fizykochemicznych substancji farmaceutycznej są metody analizy termicznej. W pracy przedstawiono wybrane metody analizy termicznej: analizę termograwimetryczną, różnicową kalorymetrię skaningową, różnicową kalorymetrię skaningową z modulacją temperatury oraz mikroskopię termiczną, ze szczególnym uwzględnieniem ich zasad działania oraz interpretacji uzyskiwanych wyników.
Slowa kluczowe: analiza termiczna, analiza termograwimetryczna, różnicowa kalorymetria skaningowa, różnicowa kalorymetria skaningowa z modulacją temperatury, mikroskopia termiczna
© Farm Pol, 2012, 68(2): 124-137