ARTICLE

Beata Ulewicz-Magulska, Marek Wesołowski

Status prawny leku roślinnego i suplementów diety
2012-07-03

Status prawny leku roślinnego i suplementów diety · Duże i wzrastające zainteresowanie lekiem roślinnym w Europie i na Świecie powoduje, że istotne znaczenie ma kwestia regulacji określających status prawny leku roślinnego oraz kontrola jego jakości i bezpieczeństwo stosowania. W systemach legislacyjnych krajów europejskiej i pozaeuropejskich rośliny lecznicze i leki ziołowe zajmują często odmienne miejsca – mogą być traktowane na równi z lekami syntetycznymi lub też stosuje się wobec nich regulacje prawne przewidziane dla środków spożywczych. W celu wyjaśnienia tych kwestii przybliżono definicję leku roślinnego ujętą w Farmakopeach Europejskiej i Polskiej oraz podaną przez Światową Organizację Zdrowia. Przytoczono również uregulowania prawne w zakresie leku roślinnego obowiązujące w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i w krajach Azji. Osobne rozdziały poświęcono ponadto suplementom diety oraz związanemu z tym zagadnieniom bezpieczeństwa stosowania leków roślinnych jako składników suplementów diety.

Keywords: lek roślinny, suplementy diety, uregulowania prawne.
The legal status of herbal drugs and dietary supplements
High and still increasing interest in herbal drugs in Europe and in the World, is the reason for crucial importance of the need to regulate the legal status of herbal drugs and control of its quality and safety of use. In the legislation systems of European and non-European countries, the medicinal plants and herbal drugs very often occupy different places – they can be treated in the same manner as synthetic drugs or the rules appropriate rather for foods are applied for them. In order to clarify these questions, the definition of a herbal drug set in the European Pharmacopoeia and in the Polish Pharmacopoeia, was provided, as well as the definition given by the World Health Organization. The legal regulations concerning the herbal drugs valid in the European Union, in the United States of America, and in some Asian countries, were provided, too. Separate chapters were dedicated to dietary supplements, as well as to connected with them the problem of safety of the use of herbal drugs as an element of dietary supplements.
Keywords: herbal drugs, dietary supplements, legal status.
© Farm Pol, 2012, 68(4): 266-273