ARTICLE

Aldona Maciejewska, Magdalena Kwiecień, Wiesław Figiel, Barbara Tal-Figiel

Nowe aspekty wytwarzania maści recepturowych
2012-09-04

Celem badań była ocena maści sporządzonych na podłożu Lekobaza Lux, wykonanych metodą klasyczną w moździerzu oraz przy użyciu miksera recepturowego typu UNGUATOR®2100. Ocenie poddano również maści, do wykonania których użyto stosowane dotychczas podłoża Lekobaza i Hascobaza. Dokonano analizy właściwości fizykochemicznych podłoży biorąc pod uwagę cechy reologiczne, zdolność absorbowania wody, wielkość cząstek substancji leczniczych rozproszonych w podłożu. Wszystkie rodzaje maści poddano analizie wizualnej bezpośrednio po sporządzeniu oraz po 6 tygodniach przechowywania. Badani reologiczne przeprowadzono w maściach na podłożu Lekobaza Lux, z uwagi na najlepsze właściwości reologiczne podłoża. Określono wpływ metody sporządzania na jednorodność i stabilność maści recepturowych.
Słowa kluczowe: Maści, Lekobaza Lux, Unguator
New aspects of preparation magistral ointments
The aim of the study was to evaluate the ointments prepared on the base of Lekobaza Lux by the standard method and with mixing system UNGUATORR2100. The ointments prepared on the base of currently used Lekobaza and Hascobaza were also assessed. The analysis of physico-chemical properties of ointment bases were carried out taking into account the rheological properties, water absorption and particle size of medicinal substances dispersed in the ointment. Each type of ointment was visually assessed directly after manufacturing and after six weeks of storage. Rheological studies were carried out for ointments prepared on the base of Lekobaza Lux, due to its best rheological properties. The effect of manufacturing method on the homogeneity and stability of officinal ointments was evaluated.
Keywords: Ointments, Lekobaza Lux, Unguator.
© Farm Pol, 2012, 68(6): 365-374