ARTICLE

Zbigniew Marczyński, Marian Mikołaj Zgoda, Kazimiera Henryka Bodek

Suchy ekstrakt z kłącza pluskwicy groniastej Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. w stałej doustnej postaci leku
2012-09-04

Celem pracy było otrzymanie tabletek niepowlekanych metodą bezpośredniego tabletkowania o uprofilowanym uwalnianiu substancji biologicznie czynnych z użyciem wybranych składników formulacyjnych jako nośników suchego wyciągu z kłącza pluskwicy groniastej.
Oznaczono parametry fizykochemiczne wytworzonych tabletek. Przeprowadzono także badania szybkości uwalniania składników biologicznie czynnych z wytworzonej postaci leku zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej VII (FP VII). Podjęto próbę oceny wpływu użytych substancji pomocniczych na przebieg tego procesu. Zastosowane substancje pomocnicze i osmolarność płynu akceptorowego w znaczący sposób decydują o dostępności farmaceutycznej środków leczniczych zawartych w wyciągu. Otrzymane modelowe tabletki charakteryzują się uprofilowanym uwalnianiem substancji biologicznie czynnych, w większości serii spełniają wymagania pod względem właściwości fizykochemicznych. Opracowana metoda jest optymalna, zapewnia technologiczną odtwarzalność oraz wysoką trwałość postaci leku.
Słowa kluczowe: tabletki, Extractum Cimicifugae racemosae siccum, Carbopol, chitozan, tabletkowanie bezpośrednie.
Dry extract of Cimicifuga racemosa (L.) nutt. (Bugbane rhizome) in oral solid drug form
The aim of the study was to obtain uncoated tablets by direct tableting method of profiled release of biologically active substances with the use of selected formulation components as a carrier of Cimicifuga Racemosa (L.) Nutt. dry extract. Physicochemical parameters of the produced tablets were determined. The tests of the rate of release of biologically active components from the produced form of a drug were also performed in accordance with the requirements of Polish Pharmacopoeia VII (FP VII). An attempt was made to assess the effect of the used adjuvant substances on the course of this process. The applied adjuvant substances and acceptor fluid osmolarity decide significantly about the pharmaceutical availability of therapeutic agents found in the extract. The obtained model tablets are characterised by profiled release of biologically active substances, in majority of series they fulfil the requirements as regards physicochemical properties. The worked out method is optimal, it provides technological reproducibility and high durability of the drug form.
Keywords: tablets, extract of Cimicifuga Racemosa, carbopol, chitosan, direct tableting.
© Farm Pol, 2012, 68(6): 375-381