ARTICLE

Aleksander A. Kubis

Modyfikowane polimery jonowe w technologii postaci leku
2012-09-14

Rozwój technologii postaci leku stymulują między innymi badania nad nowymi substancjami pomocniczymi. Duże możliwości w tej dziedzinie stwarza chemiczna modyfikacja polimerów jonowych.
Polimery kationowe i anionowe reagując między sobą tworzą kompleksy. Produkty tych reakcji wykazują nowe właściwości fizykochemiczne w stosunku do poszczególnych składników wyjściowych, jak również do ich mieszaniny fizycznej o identycznym składzie ilościowym. Różnią się właściwościami pod względem lepkości ich roztworów, stopniem pęcznienia, przyczepnością żeli, wpływem na uwalnianie substancji leczniczej, itp.
Interesujące właściwości wykazują kompleksy otrzymane na drodze interakcji polimerów jonowych z substancjami małocząsteczkowymi o odmiennym charakterze jonowym lub polijonowym a szczególnie związkami o takiej budowie zawierającymi dodatkowo wolne grupy – SH.
Wykorzystanie tych produktów interakcji umożliwia modyfikację znanych postaci leku oraz otwiera szerokie pole badań nad ich nowymi wariantami.
W tej grupie substancji pomocniczych pojawiło się szerokie pole dla badań podstawowych oraz zaistniały duże możliwości praktycznych zastosowań..
Modificated ionic polimers in pharmaceutical technology
The development of dosage forms technology is stimulated by research on new auxiliary substances. Great potential in this area creates chemical modification of ionic polymers. Cationic and anionic polymers reacting with each other form a complex. The products of these reactions shows a new physical and chemical properties in comparison to respective initial substratum, as well as to their physical mixtures with identical quantitative composition. They differ in terms of viscosity of their solutions, the degree of swelling, adhesion of gels, the influence on the release of drug substance, etc. Complexes with interesting properties are also obtained by the interaction of ionic polymers with low molecular weight substances with different ionic or polyionic character and especially substances consisting –SH groups. The utilization of these products enables the modification of known forms of drugs and opens wide field of their new variants. This group of auxiliary substances is a wide field for basic research and have a large potential for future practical applications.
Keywords: interpolyelectrolyte complexes, cross-linked polymers, hydrophobic matrices, thiolated polymers, controlled release, mucoadhesive polymers.
© Farm Pol, 2012, 68(7): 441-450