ARTICLE

Aleksandra Czerw, Urszula Religioni

Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne sponsoringu na rynku farmaceutycznym w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych – analiza porownawcza
2012-09-14

Sponsoring produktów leczniczych jest jednym z narzędzi marketingowych stosowanych przez firmy farmaceutyczne. Poprzez organizację konferencji dla lekarzy, finansowanie programów zdrowotnych, akcji szczepień czy wspieranie imprez kulturalnych, firmy dążą do zapoznania społeczeństwa z oferowanymi produktami. Należy jednak pamiętać, iż powyższy efekt może zostać osiągnięty wyłącznie wtedy, gdy firma będzie działała w granicach ustalonych norm prawnych i etycznych.
Celem artykułu jest zaprezentowanie przepisów legislacyjnych i pozalegislacyjnych regulujących zagadnienie sponsoringu produktów leczniczych w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Regulacje prawne oraz postanowienia zawarte w kodeksach etycznych obowiązujących w poszczególnych państwach, przedstawione zostały osobno dla leków sprzedawanych bez konieczności posiadania recepty (OTC) oraz leków na receptę (Rx).
Sponsoring produktów leczniczych objęty jest szerokimi uregulowaniami prawnymi. Ograniczenie narzędzi marketingowych w przypadku produktów leczniczych wynika z konieczności ochrony zdrowia i życia człowieka, dlatego tak istotne jest, aby działania firm farmaceutycznych były odpowiednio dostosowane do specyfiki branży w której funkcjonują.
Słowa kluczowe: produkt leczniczy, sponsoring firm farmaceutycznych, rynek farmaceutyczny, spotkania promocyjne.
Legislative and non-legislative regulations concerning sponsoring on the pharmaceutical market in Poland, the European Union and the United States – comparative analysis
Sponsoring of medicinal products is one of marketing tools used by pharmaceutical companies. By organising conferences, financing health programs or supporting cultural events, companies aim at acquainting society with products offered by them. However, that above-mentioned effect can be reached only in situation, when company would operate in accordance with ethics and binding law regulations. The aim of this article is to present legislative and non-legislative regulations concerning drugs sponsoring in Poland, the European Union and the United States. Law regulations and ethic codes implemented in differ countries, are shown separately for OTC drugs and Rx drugs. Drugs sponsoring is covered by wide rules of law. Restrictions on marketing tools of medicines result from the necessity to protect human’s health and life, and that is why, it is so essential to make pharmaceutical companies activities appropriately adapted to the specificity of branch they are functioning in.
Keywords: medicinal product, sponsoring of medicinal products, pharmaceutical market, sponsored meetings.
© Farm Pol, 2012, 68(7): 462-469