ARTICLE

Łukasz Sobotta, Michał Kryjewski, Alicja Sarzyńska, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek

Terapia fotodynamiczna: stosowane leki i perspektywy. Część 3. Terapia środmiąższowa i nośniki leku
2012-09-14

W poprzednich częściach przeglądu przedstawiono ogólną charakterystykę terapii fotodynamicznej, oraz dokonano oceny fotouczulaczy. W niniejszej, ostatniej części przeglądu omówione zostaną perspektywy rozwoju PDT: terapia śródmiąższowa i zastosowanie nośników leku, w tym nanostruktur.
Słowa kluczowe: Terapia fotodynamiczna, Terapia przeciwnowotworowa, Fotouczulacze, Porfirynoidy.
Photodynamic therapy: applied drugs and perspectives. Part 3. Interstitial photodynamic therapy and drug carriers
In the previous parts of the review photodynamic therapy was described and photosensitizers were reviewed. In the present, last part perspectives of PDT are outlined – interstitial PDT and drug carriers, including nanostructures.
Keywords: photodynamic therapy, anticancer therapy, photosensitizers, porphyrinoids.
© Farm Pol, 2012, 68(7): 489-493