ARTICLE

Izabela Baran-Lewandowska, Tomasz Hermanowski

Postrzeganie zjawiska importu równoległego leków w Polsce – metodyka przygotowania kwestionariuszy oraz ogólnopolskich badań ankietowych
2013-02-12

Pomimo kilkudziesięcioletniej historii importu równoległego w Unii Europejskiej oraz towarzyszącym temu zjawisku licznym kontrowersjom i sprzecznym opracowaniom, do chwili obecnej nie przeprowadzono kompleksowych badań rynkowych dotyczących postrzegania tego zjawiska przez poszczególne grupy uczestników rynku farmaceutycznego.
Niniejszy artykuł prezentuje unikalną w skali europejskiej metodykę badań o zasięgu ogólnokrajowym, dotyczących postrzegania zjawiska importu równoległego produktów farmaceutycznych przez różne grupy uczestników tego sektora rynku.
Artykuł prezentuje szczegóły zastosowanej w programie badań metodyki i przedstawia unikalną procedurę trójetapowego pilotażu, która umożliwiła opracowanie w pełni autorskich kwestionariuszy do ogólnopolskich badań rynkowych. Szczególną uwagę w niniejszym artykule poświęcono ilościowym i jakościowym aspektom zastosowanego programu badawczego. Zastosowany program badawczy umożliwił uzyskanie bardzo interesujących i miarodajnych wyników badań rynkowych przeprowadzonych pośród farmaceutów aptek ogólnodostępnych, szpitalnych oraz konsumentów.
Celem niniejszej publikacji jest omówienie zastosowanej metodyki oraz przedstawienie strategii przeprowadzonego programu badań rynkowych o zasięgu ogólnokrajowym.
Słowa kluczowe: import równoległy, apteka, farmaceuci, badania ankietowe, badania rynkowe
Perception of parallel trade of pharmaceuticals in Poland – methodology of questionnaires development and nationwide surveys preparation
Phenomenon of parallel trade of pharmaceutical in the European Union in spite its over 40-year-long history, accompanied by controversy and contradictive elaborations, has not been a subject of any comprehensive market researches so far. This article presents an unique methodology of nationwide market research, focused on the perception of parallel trade among different participants of pharmaceutical market in Poland. The article provides methodology details and describes unique, threestep pilot studies procedure which enabled preparation of optimal versions of fully original questionnaires. It also provides an extensive report covering both qualitative and quantitative aspects of the study which allowed obtaining very interesting and meaningful results of market research programme targeted at three groups of respondents: public pharmacies, hospital pharmacies and consumers.
The purpose of this article is to present the methodology and strategy applied for national market research focused on the phenomenon of parallel trade of pharmaceuticals conducted in Poland.
Keywords: parallel trade, pharmacy, pharmacists, surveys, market research.
© Farm Pol, 2012, 68(11): 743-746