ARTICLE

Aleksandra Czerw, Ewelina Maria Marek

Naruszenia regulacji legislacyjnych w reklamie produktów leczniczych w Polsce
2013-06-13

Polski rynek farmaceutyczny znajduje się w fazie dojrzałości. W związku z nasileniem walki konkurencyjnej, pierwszorzędowym celem firm farmaceutycznych jest utrzymanie rentowności na odpowiednim poziomie. Aby sprostać temu zadaniu, firmy produkujące leki muszą prowadzić odpowiednie działania marketingowe.
Do elementów marketingu zalicza się obok produktu, ceny i dystrybucji, także promocję, z którą nierozłącznie wiąże się reklama. Reklama produktów leczniczych objęta jest szczegółowymi regulacjami legislacyjnymi i pozalegislacyjnymi.
Celem artykułu jest zaprezentowanie przepisów prawa w zakresie prowadzenia reklamy produktów leczniczych oraz ich naruszeń na podstawie przykładów decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wydanych w latach 2008–2010.
Bogate orzecznictwo Głównego Inspektora Farmaceutycznego dowodzi, iż zarówno reklama kierowana do publicznej wiadomości, jak i do specjalistów często odbiega od kryteriów wyznaczonych przez prawo farmaceutyczne.
Słowa kluczowe: Produkt leczniczy, reklama, ustawa Prawo farmaceutyczne, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, naruszenia
Violations of legislative regulations in advertisements of medicinal products in Poland
The Polish pharmaceutical market is in the phase of maturity. In connection with escalation of the competitive struggle, the most important aim for pharmaceutical companies has been to maintain profitability on the right level. To perform this task, companies producing medications have to carry out proper marketing actions.
The marketing elements include, apart from the product, the price and the distribution, also promotion, which is inextricably linked with advertising. Advertising of medicinal products is subject to detailed legislative and non-legislative regulations.
The aim of the article is to present legal regulations within the scope of advertising of medicinal products and violations of these regulations based on example decisions of the Main Pharmaceutical Inspector issued in the years 2008–2010.
Abundant rulings of the Main Pharmaceutical Inspector prove that both advertisements addressed to public attention and those addressed to specialists often diverge from the criteria determined by the Pharmaceutical Law.
Keywords: medicinal product, advertising, Pharmaceutical Law, the Main Pharmaceutical Inspectorate, violations.
© Farm Pol, 2012, 68(12): 825-831