ARTICLE

Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska

Ketolidy nowe antybiotyki makrocykliczne
2013-06-13

Rozwój oporności bakterii na antybiotyki jest obecnie jednym z największych problemów medycyny. Obecnie dąży się do racjonalizacji antybiotykoterapii wydając zalecenia co do ich stosowania. Spowodowane jest to koniecznością pracy nad nowymi lekami, ciągły rozwój różnych mechanizmów oporności na leki obecnie dostępne przyczynia się do stałego zmniejszenia ich skuteczności. Ketolidy są nowymi przedstawicielami antybiotyków makrocyklicznych. Są to półsyntetyczne leki, które posiadają 14 członowy pierścień makrolidowy erytromycyny. Na obecną chwilę zarejestrowana jest telitromycyna, natomiast nad cetromycyną i solitromycyną trwają badania kliniczne.
Słowa kluczowe: Ketolidy, telitromycyna, solitromycyna, cetromycyną
Ketolide new macrocyclic antibiotics
The development of bacterial resistance to antibiotics is one of the biggest problems of the medicine nowadays. Presently the medicine endeavors to rationalize antibiotics therapy making recommendations of their use. This is due to the necessity to work on new drugs, the continuous development of different mechanisms of resistance to currently available drugs, contributes to the sustainable reduction of their effectiveness. Ketolides antibiotics are new representatives of macrocyclic antibiotics. These are semi-synthetic drugs, which have a 14 membered macrolide ring of erythromycin. At the moment there is one representative approved for the treatment – telithromycin, while the clinical trials are still performed on cethromycin and solithromycin.
Keywords: Ketolide, telithromycin, solithromycin, cethromycin.
© Farm Pol, 2012, 68(12): 867-872