ARTICLE

Magdalena Rdzanek, Katarzyna Dąbrowska, Waldemar Zieliński, Tomasz Hermanowski, Marcin Czech

Przegląd systemów organizacji pracy w aptece w Polsce i wybranych krajach europejskich – propozycje rozwiązań dla Polski
2014-03-11

Cel: Porównanie systemów organizacji pracy w aptece ogólnodostępnej w wybranych krajach europejskich i zaproponowanie rozwiązań korzystnych dla Polski.

Metodologia: Część teoretyczna pracy powstała w wyniku przeglądu dostępnego piśmiennictwa, aktów prawnych, wytycznych towarzystw naukowych, witryn internetowych pod kątem opisu systemów organizacyjnych w aptece w Polsce i w innych krajach. Część empiryczna to badanie ankietowe wśród farmaceutów w 2 miastach w Polsce; N=140; analiza statystyczna przeprowadzona z wykorzystaniem programu MS Excel.

Wyniki: Istnieją różnice w sposobie funkcjonowania aptek w Polsce i za granicą odnośnie do np. przywrócenia własności aptek farmaceutom, szczegółowego rozdziału zadań magistra i technika farmacji, czy też poszerzenia uprawnień do wykonywania usług w aptekach. Badanie wskazuje na potrzebę i gotowość do dokonania zmian w sposobie organizacji pracy w aptece.

Wnioski: Znacząca i rozwijająca się zwłaszcza w krajach rozwiniętych rola farmaceuty w społeczeństwie przyczynia się do poprawy wyników zdrowotnych społeczeństwa oraz ograniczenia całkowitych wydatków opieki zdrowotnej, dlatego warto szukać nowych rozwiązań dla Polski.

Słowa kluczowe: apteka, rola farmaceuty, organizacja.

 

Review of the organisational systems at pharmacies in Poland and chosen european countries – propositions for Poland

Comparison of the organizational systems in a public pharmacy in Poland and chosen european countries and propositions of solutions for Poland. The theoretical part of the work is the result of the review of available literature, legislation, guidelines of scientific societies, websites for the description of organizational systems in pharmacies in Poland and other countries. The empirical part is a survey of pharmacists in two cities in Poland, N = 140; statistical analysis performed using MS Excel. There are differences in the functioning of pharmacies in Poland and abroad relating to the ownership of pharmacies limited to pharmacists, the differentiation of tasks between master of pharmacy and the pharmacy technician or professional services performed in pharmacies. The survey study revealed the need and the readiness for changes in the organizational system in a pharmacy. A significant and growing role of the pharmacist in society contributes to improving public health outcomes and reduce overall health care spending, so there is a need for new solutions in Poland.

Keywords: pharmacy, the role of the pharmacist, the organization.

© Farm Pol, 2014, 70(3): 165-170