ARTICLE

Elżbieta Jodłowska, Anna Zacharzewska, Paulina Szulc, Joanna Adamus, Kornelia Czaja, Marek Doskocz, Zofia Marchewka, Joanna Kruk, Jacek Kujawski

NMR w nowoczesnej farmacji i medycynie – znaczenie i przykłady wykorzystania. Część III. NMR w metabolomice
2014-03-25

Metabolomika wykorzystująca technikę spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) staje się coraz bardziej popularnym sposobem umożliwiającym wyznaczanie nowych metod diagnostycznych. Najczęściej badanymi biofluidami są mocz i osocze krwi, jednak bada się również m.in. płyn mózgowo-rdzeniowy i ekstrakty z tkanek. Technika NMR znalazła zastosowanie w poszukiwaniu nowych metod diagnostycznych, m. in. w przypadku schorzeń neurologicznych (stwardnienie rozsiane), układu pokarmowego (nowotwory i choroby o podłożu autoimmunologicznym), sercowo-naczyniowych i metabolicznych (zawał serca) oraz w badaniu wpływu diety i ksenobiotyków na skład metabolitów. Istnieje także szereg opatentowanych i dostępnych komercyjnie analiz.

Słowa kluczowe: metabolomika, metabolit, analiza, krew, mocz, NMR.

 

The NMR spectroscopy in modern pharmacy and medicine – importance and examples of utilization. Part III. NMR inmetabolomics

Metabolomics utilising nuclear magnetic resonancespectroscopy (NMR) is becoming an increasingly popular diagnostic toolfor diverse disorders. The most commonly tested metabolites are urineand blood plasma, but e.g. cerebrospinal fluid and tissue extracts are alsoexamined. The NMR technique is used to find new diagnostic methods fordisorders of neurologic origin (multiple sclerosis), gastrointestinal tract(neoplasms and autoimmune diseases), cardiovascular and metabolic origin(myocardial infarction) and other. Furthermore, it is used as a method ofdetermining the influence of diet and xenobiotics on the metabolites. Thereare plenty of patented and commercially available analyses.

Keywords: metabolomics, metabolite, analysis, blood, urine, NMR.

c Farm Pol, 2014, 70(2): 94-104