ARTICLE

Agnieszka Gunia-Krzyżak, Magda Borczuch-Kostańska, Henryk Marona

Przyczyny łysienia oraz wybrane metody farmakologiczne i kosmetyczne jego leczenia
2014-03-25

Łysienie stanowi istotny problem estetyczny i psychologiczny, dotyczący zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nadmierną utratę włosów stwierdza się, gdy wypada ich ponad 100 na dobę i zjawisko to trwa nie krócej niż kilka tygodni. Przyczyny łysienia mogą być wrodzone lub nabyte. Jednym z najczęstszych rodzajów łysienia u mężczyzn, jak i u kobiet jest łysienie androgenowe, do wystąpienia którego predysponują czynniki genetyczne i hormonalne. Innym częstym rodzajem jest łysienie plackowate, mające podłoże immunologiczne. W artykule opisano aspekty patofizjologii łysienia i przedstawiono wybrane farmakologiczne i kosmetyczne metody interwencji w przypadkach nadmiernego wypadania włosów, uwzględniając najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje, że obecne metody terapeutyczne opierają się na opisach ich zastosowania u niedużych grup pacjentów bądź na tradycyjnym zastosowaniu, a przeprowadzone próby kliniczne często nie potwierdzają ich skuteczności. Znalezienie skutecznego sposobu zapobiegania i terapii łysienia wciąż stanowi wyzwanie przyszłości.

Słowa kluczowe: łysienie, łysienie plackowate, łysienie androgenowe, farmakoterapia, kosmetyki

The causes of alopecia and selected pharmaceutical and cosmeticmethods of its therapy

Alopecia constitutes an important aestheticand psychological problem, both for women and men. Significanthair loss is recognized if more than 100 hairs per day are lost, and thisphenomenon continues for more than few weeks. The causes of hair losscan be divided into congenital or acquired. One of the most commontype of hair loss in men and women is androgenetic alopecia, caused bygenetic and hormonal factors. Another common type is alopecia areata,which is an inflammatory disorder. The article describes aspects of thepathophysiology of alopecia and selected pharmacological and cosmeticinterventions in excessive hair loss, including the latest developments inthis field. The literature review indicates that current therapeutic optionsare based on descriptions of small cases or traditional use but clinicaltrials often do not confirm their effectiveness. Efficient therapy of hairloss is still challenge of the future.

Keywords: alopecia, alopecia areata, androgenetic alopecia, drug therapy,cosmetics.

c Farm Pol, 2014, 70(2): 111-120