ARTICLE

Anna Piecuch, Magdalena Makarewicz-Wujec, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Stosunki zawodowe między farmaceutą (aptekarzem) a lekarzem
2014-07-08

Powodzenie opieki farmaceutycznej uzależnione jest od jakości wzajemnych stosunków między farmaceutami i lekarzami. W niniejszej pracy definiowane są różne ich formy relacji i przytaczane są modele teoretyczne. Przytoczono również cztery przykłady sformalizowanej współpracy międzyzawodowej, funkcjonujące w USA, Australii, Holandii i Szwajcarii. W Polsce farmaceuci i lekarze nie współpracują ze sobą w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ich relacje znajdują się na poziomie izolacji – apteki i przychodnie cechuje separacja geograficzna, role są tradycyjne i odseparowane, dominuje lekarz, a farmaceuta nie sprawuje opieki farmaceutycznej i jest niezaangażowany w opiekę nad pacjentem. Komunikacja z lekarzami jest jednostronna i dotyczy kwestii formalnych, a nie merytorycznych nieprawidłowości. Z tego powodu należy dążyć do tworzenia uwarunkowań sprzyjających współpracy międzyzawodowej i wspierać budowanie takiej kultury systemu ochrony zdrowia, która będzie wzmacniała oczekiwania wobec współpracy oraz jej praktykowanie.

Słowa kluczowe: farmaceuci, lekarze, farmacja kliniczna, stosunki międzyzawodowe, opieka farmaceutyczna.

 

Pharmacist-physician relationships ・ The success of pharmaceutical care depends upon the quality of mutual relationships between pharmacists and physicians. This paper defines various forms of relations and mentions theoretical models. It also gives four examples of formalised interprofessional collaboration, functioning in USA, Australia, the Netherlands and Switzerland. In Poland pharmacists and physicians do not cooperate with each other in the strict sense. Their relationships exist at the level of isolation – pharmacies and outpatient clinics are characterised by geographical separation, their roles are traditional and separated, it is a doctor that predominates, while a pharmacist does not provide pharmaceutical care and is not involved in care over patients. Communication with physicians is one-sided and concerns formal questions only rather than substantial non-conformities. Therefore efforts should be made to create conditions that favour interprofessional collaboration and to support construction of a healthcare system culture that will strengthen the expectations towards collaboration and practising thereof.

 

 

Keywords: pharmacists, physicians, clinical pharmacy, interprofessional relationships, pharmaceutical care.

 

© Farm Pol, 2014, 70(7): 353-362

 


Stosunki zawodowe między farmaceutą (aptekarzem) a lekarzem

281.38 kB | 21 grudnia 2017