ARTICLE

Monika Filist, Jan Borowski, Ewa Olbrycht

10. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców
2014-09-21

W dniach 15-18 maja 2014 r. odbył się 10. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców. Głównym organizatorem było Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kongres zgromadził prawie czterystu uczestników z różnych rejonów Polski i z zagranicy. Program naukowy został podzielony na 21 sesji naukowych i liczne warsztaty tematyczne poświęcone zagadnieniom medycznym, jak również pozamedycznym. Nowością w tym roku była sesja „Doktoranci”. Organizowany co roku Kongres jest dobrą okazją dla młodych naukowców do przedstawienia wyników przeprowadzonych badań oraz poszerzenia swojej wiedzy..

 

 

Słowa kluczowe: kongres medyczny, młodzi naukowcy.

 

 
10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists was held on 15–18 May 2014. The main organizer was Students Scientific Association of Medical University in Warsaw. The congress brought together nearly four hundred participants from Poland and abroad. The scientific program was divided into 21 scientific sessions and numerous thematic workshops dedicated to medical as well as nonmedical issues. “Doctoral Students” session was this year’s novelty. Congress is a good opportunity for young scientists to present results of performed research and broaden their knowledge.

 

Keywords:medical congress, young scientists.

© Farm Pol, 2014, 70(9): 505-507