ARTICLE

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula

Patomechanizm i farmakologia choroby Huntingtona
2015-03-10

Choroba Huntingtona (HD) jest wyniszczającą organizm chorobą neurodegeneracyjną, które pojawia się u pacjentów na skutek mutacji białka huntingtyny w genie Htt IT15. W wyniku tej choroby pacjenci są nękani zaburzeniami funkcji motorycznych, psychicznych i poznawczych. Objawy te przypisywane są apoptozie neuronów w prążkowiu i zaburzeniom krążenia oraz przewodnictwa nerwowego między prążkowiem i korą mózgową. Mechanizmy śmierci neuronów nie są całkowicie wyjaśnione, wydaje się jednak, że one następstwem zaburzeń w procesach mitochondrialnych, ekscytotoksyczność oraz zaburzeń w degradacji białek. Wiele czynników może przyczynić się do śmierci neuronów i ich dysfunkcji, a to utrudnia właściwe i całkowite wyjaśnienie patologii choroby. Ze względu na brak skutecznego leczenia neuroprotekcyjnego spowalniającego rozwój choroby, podstawową formą terapii pozostaje leczenie objawowe. Do zwalczania różnych objawow choroby użyto poszczególnych klas lekow, włączając w to typowe neuroleptyki, leki wypłukujące dopaminę, przeciwdepresyjne, antyglutaminergiczne, agonistów receptora GABA oraz leki przeciwpadaczkowe. W artykule przedstawiamy umocowany w zasadach medycyny opartej na faktach przegląd dostępnych metod leczenia objawowego zaburzeń ruchowych (ruchy mimowolne, parkinsonizm,), innych objawów neurologicznych, zaburzeń psychicznych (depresji, psychoz) oraz zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu choroby. Oddzielnie omawiamy próby stosowania leków o działaniu neuroprotekcyjnym (w tym kreatyny, nienasyconych kwasów tłuszczowych i minocykliny), które proponuje się w nadziei, że wpłyną one korygująco na przebieg choroby. W pracy opisano patologię choróby Huntingtona i kierunki nowych strategii terapeutycznych.

Słowa kluczowe: brak.

Huntington’s Disease – Pathological mechanisms and new therapeutic strategies ・ Huntington’s disease (HD) is a devastating neurodegenerative disorder that occurs in patients with a mutation in the huntingtin or IT15 gene. Patients are plagued by early cognitive signs, motor deficits, and psychiatric disturbances. Symptoms are attributed to cell death in the striatum and disruption of cortical– striatal circuitry. Mechanisms of cell death are unclear, but processes involving mitochondrial abnormalities, excitotoxicity, and abnormal protein degradation have been implicated. Many factors likely contribute to neuron death and dysfunction, and this has made it difficult to systematically address the pathology in HD. Because there are no effective neuroprotective therapies that delay the progression of the disease, symptomatic treatment remains the basis of medical management. Several classes of medications have been used to ameliorate the various symptoms of HD, including typical neuroleptics, dopamine depleters, antidepressants, antiglutamatergic drugs, GABA agonists, antiepileptic medications. In the paper we present an evidence based review of available modalities for symptomatic treatment of motor disorders (involuntary movements, parkinsonism, dystonias), other neurological symptoms, mental disorders (depression, psychoses) and disturbances of cognitive functions associated with HD. Separately discussed are attempts at administration of neuroprotective drugs (including creatine, unsaturated fatty acids and minocycline), which are recommended expecting to correct the natural course of the disease. This review describes the disease pathology in HD and addresses many of the past and emerging therapeutic strategies.

Keywords: Huntington’s disease, treatment, mental disorders, dementia.

© Farm Pol, 2015, 71(1): 41-54