ARTICLE

Elżbieta U. Stolarczyk, Krzysztof Stolarczyk, Marek Kubiszewski

Właściwości i zastosowanie nanocząstek złota jako selektywnych nanonośników leków w transporcie antynowotworowych substancji czynnych
2015-03-11

Stosowane obecnie leki antynowotworowe aż w 95% mają niekorzystne parametry farmakokinetyczne i biofarmaceutyczne. W celu uzyskania lepszych efektów terapii istnieje potrzeba opracowania systemów efektywnego dostarczania leków, ukierunkowanego wyłącznie do chorego organu/tkanki. Opracowanie takiego systemu może poprawić skuteczność działania leku, jak również zmniejszyć skutki uboczne jego działania. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest zastosowanie nośników do celowanego transportu leków – ukierunkowanego dostarczania (targeted drug delivery) i kontrolowanego uwalniania substancji czynnej w miejscu chorobowym.

Od wielu lat prowadzi się badania nad wytworzeniem selektywnych nośników leków. Szczególne zainteresowanie wzbudza zastosowanie nanocząstek. Główne zalety stosowania nanocząstek jako nośników leków związane są z możliwością ich zastosowania w przypadku leków słabo rozpuszczalnych w wodzie, dostarczaniem leków w celowane miejsca, transportem przez bariery błon komórkowych, możliwością uwalniania leków wielkocząsteczkowych, zastosowaniem terapii „kombinowanej’ – dwóch lub większej liczby leków, a więc uzyskania szybszego działania i lepszej efektywności leków [1].

Nanocząstki złota (AuNPs) są strukturami, które mogą spełniać powyższe kryteria.

Słowa kluczowe: nanocząstki złota (AuNPs), antynowotworowe substancje czynne, systemy dostarczania leków

Properties and application of gold nanoparticles as selective drug nanocarriers to transport anticancer active pharmaceutical ingredients

95% of the currently used anti-cancer drugs have poor pharmacokinetic and biopharmaceutical characteristics. In order to obtain better therapeutic effects, a need has arised to develop effective drug delivery systems targeting at the affected organ / tissue only. The development of such a system will improve the effectiveness of the drug, as well as reduce its side effects. One way to accomplish this task is to use carriers for the targeted transport of drugs, aiming at targeted drug delivery and their controlled release. For many years research has been carried out to form selective drug carriers. Nanoparticles are of particular interest. New perspectives of the nanoparticles as drug carries include: the use of the drugs which are poorly soluble in water, targeted delivery of drugs, transport by barrier membranes, the possibility of macromolecular drugs’ release, “combined” treatment - two or more drugs, obtaining faster operation and improved efficiency of drugs. Gold nanoparticles (AuNPs) are structures that can meet the above criteria.

Keywords: gold nanoparticles (AuNPs), anticancer active pharmaceutical ingredients, drug delivery system (DDS).

© Farm Pol, 2015, 71(2): 111-118