ARTICLE

Wojciech Ślusarczyk

Formy i treści nekrologów publikowanych na łamach „Kroniki Farmaceutycznej” w latach 1919–1939
2015-03-27

„Kronika Farmaceutyczna” w latach 1919-1939 była organem prasowym Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej ZZFP). Celem niniejszego artykułu jest próba analizy form i treści nekrologów zamieszczanych na jej łamach w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nekrologi publikowano w trzech głównych formach: lakonicznych wzmianek o zgonie, doniesień w formie klepsydry oraz informacji o śmierci danej osoby będącej de facto jej biogramem. Publikacje te posiadały skromną szatę graficzną. Zamieszczanie nekrologów nie służyło wyłącznie przekazywaniu informacji o zgonach. ZZFP manifestował za ich pomocą związki ze światem nauki i władzami polskimi oraz dążenie do poprawy losu farmaceutów pracowników. Przeprowadzone badania pozwalają odnotować 272 zgony o których poinformowano na łamach analizowanego czasopisma. Przeważali wśród nich polscy farmaceuci (220 osób). Artykuł kończy hipoteza badawcza mówiąca, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w obrębie profesji farmaceutycznej, umierali głównie aktywni zawodowo mężczyźni między 41 a 70 rokiem życia. Zgony te były nagłe i najczęściej zdarzały się w czasie wielkiego kryzysu ekonomicznego (1929 – 1935).

Słowa kluczowe: farmacja, historia, śmierć, nekrologi, związek zawodowy

Forms and contents of obituaries published in „Pharmaceutical Chronicle” in the years 1919–1939

The “Pharmaceutical Chronicle” in the years 1919–1939 was the press organ of the Trade Union of Pharmacists Employees of the Polish Republic (referred to as Union). The purpose of this article is to attempt to analyze the forms and contents of obituaries published in this magazine during the interwar period. The obituaries had three main types: laconic mentions of death, text-graphic, and biographical forms. The obituaries were used not only for providing information about death. The Union manifested this way connections with the world of science, Polish authorities, and also striving to improve the lot of pharmacists employees. The study found 272 deaths which were communicated in the “Pharmaceutical Chronicle”. Among them were 220 Polish pharmacists. The article ends with the hypothesis: In the interwar period, within the pharmaceutical profession, died mostly males between 41st and 70th years of age, who were professionally active. Their deaths were sudden, and happened mostly during the great economic crisis (1929–1935).

Keywords: pharmacy, history, death, obituaries, trade union.

© Farm Pol, 2015, 71(3): 165-176