ARTICLE

Damian Świeczkowski, Ewa Bandurska, Piotr Merks, Eliza Blicharska, Jerzy Krysiński

Badanie jakości życia farmaceutów i ryzyka wypalenia zawodowego jako istotny element farmacji społecznej
2015-11-18

Badania z zakresu oceny zawodowej jakości życia farmaceutów stanowią istotny element farmacji społecznej. Ze względu na wpływ wypalenia zawodowego na kondycję finansową aptek badania te mają bezpośrednią, praktyczną implikację. W niniejszej pracy wykorzystano metodę przeglądu literaturowego, z uwzględnieniem techniki analizy współcytowań oraz frekwencyjności. Analizowana literatura pozwala stwierdzić, że farmaceuci są szczególnie narażeni na wypalenie zawodowe oraz cechuje ich niska zawodowa jakość życia. Dokonany przegląd literaturowy potwierdza, że badania z zakresu oceny jakości życia (skorelowanej z miejscem pracy) oraz czynników wpływających na poziom wypalenia zawodowego zajmują istotne miejsce w farmacji społecznej.

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, farmacja społeczna, zawodowa jakość życia, farmakoekonomika


Pharmacists’ quality of life research and the risk of burnout as an important element of social pharmacy

The research on the quality of life of professional pharmacists are an important part of social pharmacy. Because of the influence of burnout on the financial condition of community pharmacies, these studies have a direct practical implication. In this study, we used the method literature review. The analyzed literature shows that pharmacists are particularly exposed to burnout and they are characterized by low professional quality of life. The review of the literature confirms that research in the field of quality of life (correlated with the workplace), and factors affecting the level of burnout, occupy an important place in the social pharmacy.

Keywords: burnout, social pharmacy, professional quality of life, pharmacoeconomics.

© Farm Pol, 2015, 71(7): 410-414