ARTICLE

Rafał Kosiba, Katarzyna Pańczyk, Dorota Żelaszczyk, Agnieszka Gunia‑Krzyżak, Henryk Marona

Zaburzenia hipopigmentacyjne skóry oraz dostępne metody ich leczenia
2015-11-18

Choroby hipopigmentacyjne skóry są częstym problemem – zdrowotnym, estetycznym i psychologicznym. Zaburzenia hipopigmentacyjne stanowią złożoną grupę schorzeń, które najprościej możemy podzielić na schorzenia nabyte oraz wrodzone. Do pierwszej z nich zalicza się bielactwo, hipomelanozę pozapalną, depigmentacje pourazowe i polekowe, natomiast najczęściej występującą hipopigmentacją wrodzoną jest albinizm.Terapia hipopigmentacji nabytych opiera się na leczeniu farmakologicznym, naświetlaniu promieniowaniem ultrafioletowym lub laserowym, a także – przy przy braku skuteczności metod klasycznych – zabiegach chirurgicznych.Leczenie zaburzeń hipopigmentacyjnych wciąż stanowi duże wyzwanie, ponieważ stosowane metody farmakoterapii oraz naświetlań bardzo często niosą ze sobą duże ryzyko działań niepożadanych przy równoczesnej niskiej skuteczności. Skuteczna i potwierdzona klinicznie metoda leczenia hipopigmentacji wrodzonych nie została dotychczas opracowana. Prowadzone są jednak badania nad wykorzystaniem L-DOPY, adenowirusów oraz nityzynonu w leczeniu tego typu zaburzeń.

Słowa kluczowe: chirurgiczne zabiegi dermatologiczne, farmakoterapia, fototerapia, hipopigemntacja, zaburzenia pigmentacyjne

Hypopigmentation disorders of skin and available methods of their treatment

Skin hypopigmentation disorders are a common health, aesthetic and psychological problem. They can be divided into two groups: acquired and congenital disorders. The first group include vitiligo, postinflammatory hypomelanosis, traumatic and drug-induced depigmentation. The most common congenital hypopigmentation is albinism. Therapy of acquired hypopigmentation is based on the pharmacological treatment, irradiation with ultraviolet or laser radiation, and if classic therapy is inefficacious surgical methods may be used. Treatment of such disorders is still challenge, because the nonsurgical methods often carry a high risk of adverse effects with lowefficiency. Effective treatment of congenital hypopigmentation has not been developed yet. However, studies are conducted on the use of L-DOPA, adenoviruses and nitisinone in the treatment of this type of disorders.

Keywords: dermatologic surgical procedures, drug therapy, hypopigmentation, phototheraphy, pigmentation disorders

© Farm Pol, 2015, 71(7): 439-448