ARTICLE

Sandra Majcher, Rafał Rudzik, Marzena Staniszewska, Tomasz Sroczyński

Beta-adrenolityki – ich miejsce we współczesnej terapii
2015-11-19

Beta-adrenolityki zaliczane są do jednej z najstarszych grup leków sercowo-naczyniowych. Znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu niewydolności serca czy zawału mięśnia sercowego. Również zalecane są pacjentom poniżej 60 roku życia w terapii samoistnego niepowikłanego nadciśnienia tętniczego. Mimo dobrze ugruntowanych korzyści płynących z działania antyhypertensyjnego, wciąż istnieją pewne wątpliwości co do twardych punktów końcowych takich jak chorobowość czy umieralność. Stanowią one heterogenną grupę leków pod względem właściwości farmakologicznych, które należy uwzględniać przed podjęciem decyzji o włączeniu ich do terapii w zależności od danej sytuacji klinicznej. Poza wieloma zaletami, ich mechanizm działania może przyczyniać się do ograniczenia tolerancji u pacjentów, a w konsekwencji wystąpienia działań niepożądanych, stąd ich stosowanie może być ograniczane w praktyce. Ostatnie metaanalizy kwestionują także zdolność zmniejszania ryzyka udaru w porównaniu z innymi grupami leków. W tym artykule zostanie podjęta kwestia wykorzystywania właściwości farmakologicznych beta-adrenolityków w praktyce klinicznej.

Słowa kluczowe: beta-drenolityki, terapia, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca

Beta-blockers – their place in the contemporary treatment

Beta‑blockers are included in one of the oldest groups of cardiovascular drugs. They are widely used in the treatment of heart failure or myocardial infarction. They are also recommended for patients under 60 years of age in the treatment of essential hypertension uncomplicated. Despite the well-established benefits of antihypertensive action, there are still some doubts about the hard end points such as morbidity or mortality. They are a heterogeneous group of drugs in terms of the pharmacological properties to be considered before deciding on the inclusion of their therapy depending on the clinical situation. In addition to many advantages, their mechanism of action may contribute to the reduction of tolerance in patients and, consequently, of adverse effects, so their use can be limited in practice. Recent meta-analysis also dispute the ability to reduce the risk of stroke compared with other groups of drugs. In this article, will be taken the issue of use beta-blockers in clinical practice based on their pharmacological properties.

Keywords: beta-blockers, therapy, hypertension, coronary hearth disease

© Farm Pol, 2015, 71(9): 550-554