ARTICLE

Natalia Krzyżaniak, Iga Pawłowska, Leszek Pawłowski, Beata Bajorek

Rola i zadania farmaceuty w systemie ochrony zdrowia w Australii i w Polsce – analiza porównawcza
2015-11-19

Rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia wyznaczają standardy międzynarodowe, akty prawa krajowego i praktyka ustalona w poszczególnych państwach. Niniejszy artykuł prezentuje porównanie sytuacji farmaceuty w Australii i w Polsce, zarówno w aspekcie kształcenia, zakresu wykonywanych czynności, jak i stopnia zaangażowania w różnych obszarach związanych z realizacją usług farmaceutycznych. Zakres zadań farmaceuty w Polsce jest ściśle określony w przepisach prawa, a w Australii wynika jedynie ze standardów pozaprawnych. Pomimo to farmaceuta w Australii realizuje więcej specjalistycznych czynności i jest bardziej zaangażowany w pracę kliniczną oraz działania edukacyjne. Natomiast w obu krajach prawo określa uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów oraz ich kształcenie. Uregulowanie usług farmaceutycznych nie stanowi wystarczającej podstawy ich rozwoju i realizacji w praktyce. Cele te mogą zostać osiągnięte poprzez zapewnienie finansowania udziału farmaceuty w ramach systemu ochrony zdrowia. Analiza różnic w wykonywaniu usług farmaceutycznych może być punktem wyjścia do wprowadzenia zmian i skorzystania z modelowych rozwiązań funkcjonujących w Australii lub w Polsce.

Słowa kluczowe: farmaceuci, usługi farmaceutyczne ogólnodostępne, prawo praktyki farmaceutycznej, ustawodawstwo farmaceutyczne, szkolnictwo farmaceutyczne

A comparative analysis of the roles and services provided by pharmacists in healthcare systems in Australia and Poland

The role of the pharmacist in the health care system is defined and governed by international standards, national laws and each individual country’s established practice models. This article presents a comparison of the pharmacist in Australia and Poland, both in terms of education, the scope of their activities and the degree of involvement in the provision of pharmaceutical services. The range of roles a pharmacist is required to perform in Poland is clearly defined in legislation, however in Australia is governed by pharmaceutical practice standards. Despite this, a pharmacist in Australia performs more specialized tasks and is more involved in clinical work and educational activities. On the other hand, in both countries the law clearly defines the criteria needed in obtaining professional pharmacist qualifications and the level of tertiary education required. The regulation of pharmaceutical services is not sufficient in ensuring their development and implementation in practice. These objectives can be achieved through the provision of adequate funding which allows the pharmacist to become a significant contributor to the health care system. Performing an analysis of the differences in pharmaceutical services provided in Australia or Poland can be a starting point in determining efficient models of service and the changes required to improve current pharmacist practice. As such, this article seeks to compare the mandatory roles of pharmacists that are required to be performed in clinical practice in Polish and Australian settings as per the governing pharmaceutical laws.

Keywords: pharmacists, community pharmacy services, licensure, pharmacy, legislation, hospital pharmacy, education, pharmacy

© Farm Pol, 2015, 71(10): 650-655