ARTICLE

Katarzyna Pawlak, Rafał Rudzik, Marzena Staniszewska, Tomasz Sroczyński

Rola leków roślinnych w terapii zespołu sercowo‑nerkowego u chorych na cukrzycę
2015-11-21

Zespół sercowo-nerkowy (CRS), w którym procesem chorobowym objęte są serce oraz nerki, wciąż pozostaje nie do końca wyjaśniony ze względu na złożony proces rozwoju i wieloczynnikowe podłoże. Patomechanizm wydaje się być oparty na zasadzie sprzężenia zwrotnego dodatniego, w którym niewydolność jednego z narządów przyczynia się do pogorszenia funkcji drugiego, a to ostatecznie prowadzi do pogłębienia dysfunkcji narządu inicjującego proces. Konsekwencją współistnienia obu niewydolności jest ich stała progresja. Pomimo dużej grupy leków powszechnie stosowanych, do której zaliczyć można diuretyki, hormony natriuretyczne, waptany, leki naczyniorozszerzające oraz leki mające działanie inotropowe, wciąż występują przypadki braku wrażliwości na podstawową terapię. Przypadki oporności doprowadziły do wzrostu poszukiwań nowych środków stanowiących alternatywę w leczeniu ciężkiego zespołu sercowo-nerkowego. Leki roślinne stosowane już w czasach starożytnych mogą stanowić uzupełnienie lub dostarczać alternatywy w prewencji bądź spowalnianiu postępu zespołu sercowo-nerkowego.

Słowa kluczowe: lek roślinny, zespół sercowo-nerkowy

The role of herbal medicines in the treatment of cardiovascular – renal syndrome in patients with diabetes

Cardio-renal syndrome (CRS) in which the disease process involves heart and kidneys, is still not fully understood due to the complex process of development and multifactorial ground. It is believed that one of the most common risk factors are diabetes and advanced atherosclerosis. Pathogenesis seems to be based on the principle of positive feedback, where the failure of one of the organs contributes to the deterioration of the second one, and this ultimately leads to the deepening first one dysfunction. The consequence of coexistence both failures is their constant progression. Despite the large group of drugs commonly used, which includes diuretics, natriuretic hormone, vaptans, vasodilators and inotropic medicines, there are still cases of insensitivity to the basic therapy, which contributed to the search for alternative solutions in the treatment of severe cardiovascularrenal syndrome. Herbal preparations which were used in ancient times, can complement or provide alternatives in the prevention or slowing the progression of cardiovascular-renal syndrome.

Keywords: herbal medicin, cardiovascular – renal syndrome, diabetes.

© Farm Pol, 2015, 71(11): 683-688