ARTICLE

Wojciech Miśkiewicz, Justyna Kuźmińska, Jakub Marczuk, Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Monika Wanke-Rytt, Ernest Kuchar

Miejsce leków roślinnych w receptariuszu szpitalnym
2015-11-21

Wprowadzenie. Receptariusz szpitalny umożliwia farmakoekonomiczną optymalizację terapii, gdyż decyzja o wprowadzeniu leku do receptariusza, poza zapotrzebowaniem, jego skutecznością i bezpieczeństwem stosowania, uwzględnia też koszty.

Cel pracy. Celem pracy było określenie miejsca leków roślinnych w receptariuszach szpitalnych.

Materiał i metody. Metodologia badania polegała na przeanalizowaniu receptariuszy czterech dużych polskich szpitali.

Wyniki. Leki roślinne stanowiły od 1 do 3 na 442 do 595 leków ogółem, a wykorzystywane były jako środki uspokajające, tonizujące oraz w terapii pomocniczej chorób układu pokarmowego i moczowo-płciowego.

Wnioski. Prawdopodobnymi przyczynami marginalnego udziału leków roślinnych w receptariuszach szpitalnych są: dostępność bez recepty, z reguły słabsza w porównaniu z syntetycznymi lekami aktywność biologiczna, konieczność dłuższego stosowania, potencjalne interakcje lekowe oraz czynniki ekonomiczne. Istotny wydaje się także brak należytego kształcenia lekarzy w zakresie fitoterapii.

Słowa kluczowe: leki roślinne, receptariusz szpitalny

The place of herbal drugs in hospital formulary

The place of herbal drugs in hospital formulary. Decision to introduce drugs to the formulary a takes into account the cost, apart from demand for drug, its efficiency and safety. The aim of the study was to determine the place of herbal medicines in hospital formularies. Material and methods. The research methodology was based on analysis of formularies of four large Polish hospitals. Results. Herbal medicines accounted for between 1–3 to 442– 595 of drugs in general and were used as sedatives, anxiolytics and as supportive therapy of diseases of the digestive system and the genitourinary tract. Conclusions. Probable causes of marginal participation of herbal drugs in hospital formulary are: availability without prescription, lower biological activity compared to synthetic drugs, the need for longer use, potential drug interactions and economic factors. The lack of proper education of doctors in the field of phytotherapy seems to also be an important issue.

Keywords: herbal drugs, hospital formulary

© Farm Pol, 2015, 71(11): 689-691