ARTICLE

Maurycy Żamojcin, Kamila Tarka, Sebastian Awgul, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska, Małgorzata Mazurek‑Mochol

Patomechanizm i leczenie osteoporozy Maurycy Żamojcin, Kamila
2015-12-10

Osteoporoza może być spowodowana zmianami gospodarki hormonalnej lub niedoborami odpowiednich składników odżywczych powodujących zmniejszenie gęstości mineralnej kości. Jest to najczęstsze schorzenie układu kostnego. Liczba zachorowań ciągle rośnie, co jest skutkiem wzrostu odsetka osób starszych w społeczeństwie i zmiany stylu życia. Osteoporoza objawia się najczęściej złamaniami kości i wynikającymi z tego powikłaniami. Choroba ta częściej dotyczy kobiet, w szczególności w wieku pomenopauzalnym. Jest to temat wielu prac i badań naukowych.

Słowa kluczowe: osteoporoza, leczenie, menopauza

Pathomechanism and theraphy of osteoporosis

Osteoporosis can be caused by hormonal changes or shortages of adequate nutrients cause a decrease in bone mineral density. It is the most common disease of the skeletal system. Number of cases continues to grow as a result of increased proportion of older people in society and lifestyle changes. Osteoporosis is manifested most of ten by fractures and the ensuing complications. This disease is more common in women, particularly postmenopausal. This is the subject of many works and researches.

Keywords: osteoporosis, therapy, menopausa.

© Farm Pol, 2015, 71(12): 742-747