ARTICLE

Bartosz Maciejewski, Małgorzata Sznitowska

Charakterystyka żelatyny w osłonkach kapsułek żelatynowych
2015-12-10

Żelatyna jest polimerem szeroko stosowanym w technologii farmaceutycznej. Przede wszystkim służy do sporządzania osłonek kapsułek żelatynowych. Prowadzone są próby otrzymania osłonek żelatynowych mających właściwości dojelitowe lub o przedłużonym uwalnianiu. Modyfikacje żelatyny i błon żelatynowych służą znalezieniu nowych zastosowań dla tego materiału, zarówno jako nośników leku, jak i biomateriałów. Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu właściwości żelatyny, jak i aktualnych badań nad wprowadzaniem modyfikacji właściwości fizykochemicznych tego materiału: przede wszystkim na drodze tworzenia kompleksów z innymi substancjami oraz i modyfikacji chemicznej grup funkcyjnych.

Słowa kluczowe: żelatyna, filmy żelatynowe, kapsułki, biomateriały, modyfikacje chemiczne

Characteristics of gelatin in gelatin capsule shells

Gelatin is a polymer widely used in the pharmaceutical technology. Most of all it is used for preparation of gelatin capsule shells. There are attempts to produce gelatin shells with gastroresistant or sustained release properties. Modifications of gelatin and gelatin films are aimed to new applications, both in pharmaceutical and bioengineering fields. This article summarizes gelatin properties, as well as current investigations on modifying this material: mostly by creating complexes with other substances, or by chemical modification of functional groups.

Keywords: gelatin, gelatin films, capsules, biomaterials, chemical modifications

© Farm Pol, 2015, 71(12): 758-766