ARTICLE

Marcin Czech, Anna Kawiecka-Kopacz

Koszty działań niepożądanych leków – zapomniana składowa kosztów obniżająca efektywność systemów ochrony zdrowia
2015-12-10

Farmakoterapia jest najbardziej rozpowszechnioną technologią medyczną we współczesnej opiece zdrowotnej. Mimo oczywistych korzyści z nią związanych, niesie ze sobą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Mogą one być związane ze znacznymi bezpośrednimi medycznymi i pośrednimi kosztami, ważnymi zarówno z punktu widzenia systemu, pacjenta, jak i z perspektywy społecznej. Autorzy omawiają skalę tych kosztów, ponoszonych zarówno w lecznictwie ambulatoryjnym, jak i szpitalnym, kładąc szczególny nacisk na możliwości ich uniknięcia. Zagadnienia związane z farmakogenetyką i medycyną spersonalizowaną są wymienione jako te, które w przyszłości mogą przyczynić się do redukcji liczby, a co za tym idzie – kosztów działań niepożądanych.

Słowa kluczowe: działania niepożądane leków, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, polipragmazja, unikanie działań niepożądanych

Cost of adverse drugs reactions – a forgotten cost component decreasing cost-effectiveness of health care systems

Pharmacotherapy is the most commonly used health technology in contemporary healthcare. Despite evident benefits there is a risk of adverse drug reactions associated with the treatment. They can lead to substantial direct and indirect costs, both from the healthcare and patient as well as from the societal perspectives. These costs in out- and inpatient settings are discussed together with means of avoiding them. Future trends like personalised medicine or pharmacogenomics aimed at decreasing ADR costs are addressed.

Keywords: adverse drugs reactions, ADRs, direct costs, indirect costs, avoiding ADRs

© Farm Pol, 2015, 71(4): 208-213