ARTICLE

Katarzyna Sudoł

Reklama farmaceutyczna a potrzeby pacjentów
2016-02-08

Rozwój przemysłu farmaceutycznego pacjenci mogą postrzegać przez pryzmat wszechobecnej reklamy. Zwiększona aktywność działań promocyjnych powoduje konkurencyjność firm farmaceutycznych. Zasady psychologiczne kształtujące ludzkie zachowania nie są obce dla firm farmaceutycznych. Działania marketingowe sprawiają, że pacjenci z coraz większym zainteresowaniem śledzą rynkowe nowości w zakresie zdrowia i urody, by jak najlepiej o siebie zadbać uważając - również za sprawą reklam, że najlepszą inwestycją jest własne zdrowie i dobre samopoczucie. Potwierdzeniem tego jest fakt, że do kupowania pod wpływem reklamy, przynajmniej czasami, przyznaje się 65% Polaków. Ci sami respondenci twierdzą, że inni są bardziej podatni na reklamę i według nich jej wpływowi ulega aż 96% konsumentów.

Słowa kluczowe: OTC, suplementy diety, przemysł, marketing

The pharmaceutical advertising and the needs of patients

The development of the pharmaceutical industry, patients can be seen through the prism of ubiquitous advertising. Increased activity results in competitive promotional activities of pharmaceutical companies. Psychological principles shaping human behavior are not foreign to the pharmaceutical companies. Marketing activities make the patients more and more interest I follow the news market in terms of health and beauty to best take care of yourself thinking - also through advertising that the best investment is your own health and well-being. This is confirmed by the fact that to buy under the influence of advertising, at least sometimes, granted 65% of Poles. These same respondents claim that others are more susceptible to advertising and according to them, its influence is as much as 96% of consumers.

Keywords: OTC, dietary supplements, industry, marketing

 

© Farm Pol, 2016, 72(1): 26–27