ARTICLE

Maria Serdyńska, Grażyna Dutkiewicz, Małgorzata Mazurek-Mochol, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska

Nerka we współczesnej transplantologii
2016-02-08

Dokonujący się na początku XX wieku postęp chirurgii naczyniowej umożliwił intensywne prace nad przeszczepianiem narządów unaczynionych. Należy zauważyć, że z racji swej budowy modelowym organem do transplantacji jest nerka.

Postęp w dziedzinie immunologii, doborze tkankowym, prezerwacji narządów i technikach immunosupresji sprawił, że przeszczepianie narządów stało się realnym i rutynowym sposobem leczenia pacjentów ze schyłkową niewydolnością narządów. Obecnie każdy pacjent z postepującą niewydolnością nerek jest rozważany jako potencjalny biorca przeszczepu nerkowego. Zabieg przeszczepienia nerki jest metodą leczenia nerkozastępczego, którą stosuje się u chorego ze schyłkową niewydolnością narządu, poddanego dializoterapii lub jeszcze przed jej rozpoczęciem (przeszczepienie wyprzedzające pre-emptive transplants).

Słowa kluczowe: nerki, transplantologia, leczenie

Kidney in current transplantology

The progress in vascular surgery achieved at the beginning of the twentieth century has enabled intensive work on vascularized organ transplantation. It should be noted that kidney by virtue of its construction is a model transplant organ. The progress in the field of immunology, tissue selection, organ preservation and immunosuppression techniques caused the organ transplantation to become a real and routine treatment for patients with end-stage organ failure. At present, each patient with progressive renal failure, is considered as a potential recipient of kidney transplant. Renal transplantation is a treatment method for kidney replacement that is used in a patient with end-stage organ failure, subjected to dialysis or even before it begins (pre-emptive transplantation).

Keywords: kidney, transplantology, therapy

 

© Farm Pol, 2016, 72(1): 24–25