ARTICLE

Magdalena Łoboziak, Krzysztof Rajczykowski, Danuta Wiechuła

Ocena zawartości miedzi w witaminowo-mineralnych suplementach diety
2016-03-23

W pracy analizowano zawartość miedzi w 21 witaminowo-mineralnych suplementach diety. Wybrane suplementy diety występowały w różnej postaci farmaceutycznej, pochodziły od różnych producentów oraz, zgodnie z deklaracją producenta, zawierały miedź w ilości od 0,15 mg do 1 mg w sztuce preparatu. W próbkach suplementów po mineralizacji mikrofalowej oznaczono zawartość miedzi techniką płomieniowej spektrofotometrii absorpcyjnej. W większości preparatów oznaczona zawartość miedzi była większa od deklarowanej przez producenta, a różnica dla poszczególnych preparatów wahała się w zakresie od 1,9% do 117,9%. W sześciu z badanych preparatów oznaczono zawartość miedzi mniejszą od deklarowanej (różnica od –2,5% do –59,3%). Nie stwierdzono zależności między jakością suplementu diety rozumianej jako zgodność zawartości oznaczonej z deklarowaną przez producenta a ceną preparatu. Stwierdzone w badaniach różnice w zawartości miedzi oznaczonej i deklarowanej przez producenta wskazują na konieczność wprowadzenia większej kontroli nad suplementami diety, szczególnie w przypadku preparatów zawierających pierwiastki takie jak miedź, których nadmiar może być toksyczny dla organizmu.

Słowa kluczowe: suplementy diety, miedź, bezpieczeństwo suplementów diety.

Content rating of copper in vitamin-mineral dietary supplements

The work presents an analysis of the copper content in 21 vitamin-mineral dietary supplements. Chosen dietary supplements were in a different pharmaceutical form, derived from different producer, and according to the producer’s declaration, they contained copper in the amount of 0,15 mg to 1 mg in preparation. In samples of supplements after microwave mineralization the copper content was indicated with flame absorption spectrophotometry technique. In most preparations the indicated content of copper was larger than declared by the producer, and the difference for inpidual preparations ranged from 1,9% up to 117,9%. In six of examined preparations the copper content was indicated as smaller than declared (difference of -2,5% up to -59,3%). There was no relation between the quality of dietary supplement as the conformity of indicated contents from declared by the producer and price of preparation. Differences stated in examinations in the content of copper indicated and declared by the producer, point to the need to implement greater control over dietary supplements, particularly in case of preparations containing elements such as copper, which excess may be toxic to the body.

Keywords: supplements of diet, copper, safety of supplements.

© Farm Pol, 2016, 72(3): 157-162