ARTICLE

Damian Świeczkowski, Katarzyna Czogała, Karina Jeleniewska, Bartosz Petrykowski, Bartosz Pietrzak, Natalia Susłowska, Joanna Szczepańska, Agnieszka Zimmermann

Apteka w służbie zdrowia publicznego – konfrontacja stanu świadomości społecznej z aktualną sytuacją prawną na przykładzie województwa pomorskiego
2016-03-23

Prawna definicja apteki oraz prawna definicja zawodu farmaceuty wskazują na priorytet działalności aptecznej, którym jest ochrona zdrowia publicznego. Usługi świadczone w aptece powinny być zatem skierowane przede wszystkim na utrzymanie oraz poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Tymczasem aktywność związana z edukacją zdrowotną i zapobieganiem chorobom nie została w żadnym akcie prawnym zaliczona do usług farmaceutycznych. Dodatkowo usługi świadczone w aptece nie są tożsame ze świadczeniami zdrowotnymi, do których prawo zalicza m. in. promocję zdrowia. Z uwagi na powyższe przeprowadzono badania ankietowe służące nakreśleniu obrazu funkcji współczesnego aptekarstwa w społeczeństwie. Uzyskane i zanalizowane wyniki powinny zostać traktowane jako głos w dyskusji na temat roli aptek i farmaceutów w ochronie zdrowia publicznego.

Słowa kluczowe: apteka ogólnodostępna, zdrowie publiczne, prawo farmaceutyczne, farmaceuta

Community pharmacy in the service of public health – confrontation of social awareness condition to current legal situation on the example of Pomorskie voivodeship

The legal definition of the community pharmacy and a pharmacist indicate the priority activities of the pharmacy, which is to protect public health. Services provided at the community pharmacy should therefore be primarily aimed to maintaining and improving public health. Meanwhile, the activity associated with health education and disease prevention has not been in any legal instrument classified as pharmaceutical services. In addition, the pharmacy services are not the same with health services, which include the right e.g. health promotion. In view of these surveys have been used to outline the image of the modern community pharmacy functions in society. Obtained and analyzed the results should be treated as a voice in the discussion on the role of pharmacies and pharmacists in public health.

Keywords: community pharmacy, public health, pharmacy law, pharmacist.

 

© Farm Pol, 2016, 72(3): 142-146