ARTICLE

Ewelina Borek, Wojciech Poborski, Anna Tomiczek, Małgorzata Kanarkiewicz, Agnieszka Skowron

Farmakoekonomiczna ocena II rzutu chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca
2016-07-04

W pracy porównano koszty i efekty trzech alternatywnych chemioterapii II rzutu, opartych na schematach: docetaksel (DOC), pemetreksed (PEME) lub erlotynib (ERLO), stosowanych w leczeniu zaawansowanego NDRP.

MATERIAŁ I METODY. Koszty oszacowano retrospektywnie, na podstawie historii chorób 254 hospitalizowanych pacjentów. Analizę przeprowadzono z perspektywy szpitala. Oceniono bezpośrednie koszty medyczne, a jako wynik leczenia przyjęto czas przeżycia od momentu włączenia II rzutu chemioterapii. W pracy zastosowano analizę efektywności kosztów, obliczono CER, ICER oraz wykonano jednokierunkową analizę wrażliwości.

WYNIKI. Średni koszt leczenia pacjenta wyniósł: 14 855,01 zł, 43 162,36 zł, 72 695,89 zł, odpowiednio w grupie DOC, PEME i ERLO; a wartości CER odpowiednio: 2 809,37 zł; 6587,74 zł i 7922,14 zł. Głównym składnikiem kosztów był koszt leków cytostatycznych. Jednokierunkowa analiza wrażliwości wykazała, że największy wpływ na wartość ICER mają koszty związane z zakupem i podaniem leków.

WNIOSKI. Najbardziej opłacalne pod względem kosztów i korzyści jest stosowanie docetakselu w II rzucie terapii NDRP.

Słowa kluczowe: analiza efektywności – kosztów, niedrobnokomórkowy rak płuca, docetaksel, pemetreksed, erlotynib

Pharmaceutical care in the opinion of physicians and pharmacists

The pharmacoeconomic analysis of second-line chemotherapy of non-small cell lung cancer · The aim was to compare the costeffectiveness of docetaxel (DOC), pemetrexed (PEME) and erlotinib (ERLO used in the second line chemotherapy of NSCLC.

METHODS. Medical records of 254 hospitalized patients were collected retrospectively. Only direct medical costs were analyzed. Survival time was measured from the moment a patient started their second-line chemotherapy. An incremental and one-way sensitivity analyses were performed.

RESULTS. The average cost per patient was 14 855.01 PLN; 43162.36 PLN; 72 695.89 PLN and the CER was 2 809,37PLN; 6587,74PLN i 7922,14PLN in the DOC, PEME and ERLO group retrospectively. The cytostatics cost are the largest part of the total cost of second-line chemotherapy. The results of the one-way sensitivity analyses showed that change in the costs of drugs would have the greatest impact on the result of the incremental analysis.

CONCLUSION. Second-line treatment for NSCLC is more cost-effective with docetaxel than with other treatment regimen.

Keywords: cost-effectiveness analysis, non small cell lung cancer, docetaxel, pemetrexed, erlotinib

 

© Farm Pol, 2016, 72(5): 279–285