ARTICLE

Wojciech T. Chyla

Badanie dokładności wagi według US Pharmacopeia and National Formulary
2017-01-05

Artykuł przedstawia badanie dokładności wagi zgodnie z nową wersją rozdziału <41> farmakopei amerykańskiej USP-NF. Różnicę między dokładnością wagi i jej precyzją przedyskutowano w kontekście błędu systematycznego i błędu przypadkowego.

Słowa kluczowe MeSH: Wagi i miary (E05.978); Instrukcje laboratoryjne (V02.605)

Testing of accuracy of a balance according to The US Pharmacopeia and National Formulary

This article presents testing of accuracy of a balance according to the new version of chapter <41> of the American pharmacopeia USP-NF. The difference between accuracy and precision of a balance is discussed in the context of the systematic error and the random error.

Keywords: Weights and measures, Laboratory manuals.

© Farm Pol, 2016, 72(8): 519–527