ARTICLE

Dorota Danielak, Aleksandra Tomczak, Marta Karaźniewicz-Łada, Franciszek Główka

Interakcje leków przeciwpłytkowych nowej generacji
2017-01-05

Leczenie przeciwpłytkowe to niezbędny element w zapobieganiu występowania stanów zakrzepowych. Najczęściej stosowanymi lekami o tym działaniu są klopidogrel i prasugrel, które zaliczane są do pochodnych tienopirydyny, oraz tikagrelor będący pochodną triazolopirymidyny. Charakteryzują się one zróżnicowaną farmakokinetyką. Pociąga to za sobą znaczne różnice w obserwowanych interakcjach tych preparatów. Z tego względu ich znajomość jest szczególnie istotna, z powodu często spotykanego zjawiska polipragmazji u pacjentów kardiologicznych. W niniejszym artykule przedstawiono najistotniejsze interakcje leków przeciwpłytkowych nowej generacji.

Słowa kluczowe: leki przeciwpłytkowe, induktory cytochromu P-450, inhibitory cytochromu P-450, glikoproteina-P

Interactions of novel antiplatelet drugs

Antiplatelet treatment is a crucial element of prevention of ischaemic events. Thienopyridine derivatives, such as clopidogrel, prasugrel or a novel triazolopyrimidine - ticagrelor, are the most widely used drugs which exert this effect. However, their pharmacokinetics varies widely. Therefore, interactions of these drugs are also very diversified. Knowledge on these interactions is of particular importance, due to polypharmacy in cardiological patients. In this paper a comprehensive review of the most important interactions of novel antiplatelet drugs is presented.

Keywords: antiplatelet drugs, Cytochrome P-450 Enzyme Inducers, Cytochrome P-450 Enzyme Inhibitors, P-glycoprotein

© Farm Pol, 2016, 72(10): 690–694