ARTICLE

Hanna Czeczot

Potencjał neuroprotekcyjny flawonoidów
2017-01-10

Wiele składników pochodzenia roślinnego obecnych w codziennej diecie wykazuje potencjał neuroprotekcyjny. Jest to możliwe dzięki ich właściwościom biologicznym i zdolności do modulowania wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych prowadzących do hamowania apoptozy wywołanej czynnikami neurotoksycznymi oraz promocji przeżycia i różnicowania neuronów. Takimi związkami są między innymi flawonoidy wykazujące szerokie spektrum biologicznego działania.

Praca przestawia aktualny stan wiedzy o neuroprotekcyjnym działaniu obecnych w diecie flawonoidów, dotyczący zarówno ochrony neuronów przed uszkodzeniami wywołanymi przez neurotoksyny, stres oksydacyjny, zdolności do ograniczania stanu zapalnego w OUN, jak również możliwości poprawy pamięci, uczenia się i funkcji poznawczych mózgu.

Ich antyoksydacyjne i przeciwzapalne właściwo­ści, modulowanie aktywności wielu kinaz białkowych, czynników transkrypcyjnych i udział w ekspresji genów dla przeżycia i różnicowania stanowią istotny czynnik chroniący komórki mózgu przed neurodegeneracją.

The neuroprotective potential of flavonoids

Many of the components of plant origin present in daily diet has the potential of neuroprotective. This is possible thanks to their biological properties and the ability to modulate intracellular signaling pathways leading to the inhibition of apoptosis induced by neurotoxic agents and promote the survival and differentiation of neurons. Such compounds are flavonoids demonstrate a wide spectrum of biological activity. The work presents the current state of knowledge about a neuroprotective effects present in the diet of flavonoids on both protect neurons from damage caused by a neurotoxins, oxidative stress, ability to reduce inflammation in the CNS, as well as opportunities to improve the memory, learning and cognitive function of the brain. Their antioxidant and anti-inflammatory properties, modulating the activity of many protein kinases and transcription factors and involved in gene expression for survival and differentiation are a significant factor in protecting brain cells from neurodegeneration.

Keywords: neurodegeneration, flavonoids, neuroprotection, cellular signaling.

© Farm Pol, 2016, 72(11): 745–751