ARTICLE

Halina Ekiert, Karolina Turcza

„To live in agreement with people and nature” – the life motto of Professor Stanisław Kohlmünzer (1919–2001). On the 15th anniversary of his death
2017-01-25

W pierwszych dniach listopada przed 15 laty zmarł Profesor Stanisław Kohlmünzer, jeden z najbardziej znanych, cenionych i szanowanych profesorów farmacji w Polsce.Przez 20 lat Profesor był Kierownikiem krakowskiej Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Krakowie, a później od 1993 roku (w wyniku reorganizacji) Collegium Medicum UJ. Równocześnie pracował naukowo w Zakładzie Fitochemii Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Był wybitnym autorytetem naukowym, wysokiej klasy specjalistą z zakresu botaniki farmaceutycznej i farmakognozji, fitochemii i fitoterapii, zielarstwa i ziołolecznictwa oraz mykochemii. Posiadał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie. Pan Profesor zainicjował w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej nowoczesne badania fitochemiczne i mykochemiczne grzybów wyższych (Macromycetes) oraz badania z zakresu biotechnologii roślin leczniczych i grzybów wyższych. Artykuł przypomina najważniejsze wydarzenia z życia naukowego Profesora oraz główne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Znaczna część wspomnienia zwraca uwagę na to, kim Profesor pozostał w pamięci kolejnych pokoleń farmaceutów w Polsce, oraz kim był i jest dla pracowników Katedry, którą kierował.

Słowa kluczowe: Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej w Krakowie, Stanisław Kohlmünzer, fitochemia, mykochemia, biotechnologia roślin leczniczych i grzybów wyższych

 

„To live in agreement with people and nature” – the life motto of Professor Stanisław Kohlmünzer (1919–2001). On the 15th anniversary of his death

Professor Stanisław Kohlmunzer, one of the most esteemed and respected professors of pharmacy in Poland, passed away 15 years ago in the first days of November. Professor had been the head of the Chair and Department of Pharmaceutical Botany of the Medical Academy in Krakow for 20 years and then since 1993 of Collegium Medicum of the Jagiellonian University (after reorganization). At the same time, he led research at the Department of Phytochemistry of the Institute of Pharmacology of the Polish Academy of Sciences in Krakow. He was a distinguished scientific authority, eminent expert in pharmaceutical botany and pharmacognosy, phytochemistry and phytotherapy, herbal science, herbal medicine and mycochemistry. He was granted a prestigious honoris causa doctorate of the Medical Academy of Lublin. At the Department of Pharmaceutical Botany, he initiated innovative phytochemical and mycochemical studies of higher fungi (Macromycetes) and investigations in biotechnology of medicinal plants and higher fungi. The article reminds the milestones of Professor S. Kohlmunzer’s scientific career and his most important achievements in research and didactics. A substantial part of this memories relates how Professor has been remembered by successive generations of pharmacists in Poland and who he was and is for employees of the Chair he headed.

Keywords: Chair and Department of Pharmaceutical Botany in Krakow, Stanisław Kohlmunzer, phytochemistry, mycochemistry, biotechnology of medicinal plants and higher fungi

© Farm Pol, 2017, 73(1): 25-29