ARTICLE

Małgorzata Dołowy, Alina Pyka-Pająk

Zastosowanie TLC i densytometrii do ilościowego oznaczania paracetamolu i kofeiny w złożonym preparacie farmaceutycznym
2017-07-04

Zastosowanie TLC i densytometrii do ilościowego oznaczania paracetamolu i kofeiny w złożonym preparacie farmaceutycznym

W niniejszej pracy opracowano optymalne warunki chromatograficzne umożliwiające identyfikację oraz ilościowe oznaczanie paracetamolu i kofeiny techniką TLC w połączeniu z densytometrią w ich złożonym preparacie farmaceutycznym w postaci tabletek. Badaniom poddano etanolowy ekstrakt uzyskany z preparatu zawierającego odpowiednio 500 mg paracetamolu oraz 65 mg kofeiny w jednej tabletce. Spośród wszystkich przebadanych warunków chromatograficznych mieszanina, w skład której wchodził chloroform-aceton-amoniak (25%) w stosunku objętościowym: 39,6:9,9:0,5 oraz żel krzemionkowy 60F254 w postaci płytek chromatograficznych ze strefą koncentracji okazały się najbardziej efektywne do rozdziału obu badanych substancji leczniczych oraz substancji pokrewnych paracetamolu. Detekcji densytometrycznej dokonywano przy użyciu długości fali l=250 nm oraz l=275 nm dla paracetamolu i odpowiednio kofeiny. Walidacja proponowanej metody TLC w połączeniu z densytometrią świadczy o tym, że jest ona specyficzna, precyzyjna, dokładna, odporna i czuła. Przedstawione w pracy wyniki wskazują na możliwość zastosowania opracowanej metody w rutynowej kontroli preparatów zawierających w swoim składzie paracetamol i kofeinę.

Słowa kluczowe: kofeina, paracetamol, TLC, walidacja, analiza farmaceutyczna

Application of TLC and densitometry for the determination of paracetamol and caffeine in combined pharmaceutical formulation

The optimal chromatographic conditions allowing identification and also quantification of paracetamol and caffeine using TLC with densitometry in combined tablet dosage form has been developed in this work. The studied sample was ethanolic extract coming from tablets consisted of 500 mg paracetamol and 65 mg of caffeine per tablet. Off all chromatographic conditions tested, the mixture composed of chloroform-acetoneammonia (25%) in volume composition 39.6:9.9:0.5 and silica gel 60F254 plates with concentrating zone were the most effective in the separation of both examined substances and compounds related to paracetamol. Densitometric detection was carried out at wavelength λ=250 nm for paracetamol and λ=275 nm for caffeine. Validation of proposed TLC method combined with densitometry confirms its specificity, precision, accuracy, robust and sensitivity. The results obtained in this work show that the developed method can be applied in routine control of preparations containing both paracetamol and caffeine.

Keywords: caffeine, paracetamol, TLC, validation, pharmaceutical analysis

© Farm Pol, 2017, 73(2): 97-104