ARTICLE

Anna Rutecka, Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska

Kariprazyna – nowy lek przeciwpsychotyczny
2017-07-19

Kariprazyna – nowy lek przeciwpsychotyczny

Cechą wspólną wszystkich leków przeciwpsychotycznych jest blokowanie receptorów dopaminowych D2, natomiast powinowactwo do innych receptorów różni dostępne na rynku farmaceutycznym leki. Nowym lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu schizofrenii o unikatowym mechanizmie działania jest kariprazyna, która wykazuje in vitro prawie 10-krotnie większe powinowactwo do receptorów D3 niż do receptorów D2, dzięki czemu lek ma większy wpływ na objawy negatywne i deficyty poznawcze występujące w przebiegu schizofrenii.

Słowa kluczowe: kariprazyna, schizofrenia, leki przeciwpsychotyczne

Cariprazine – new antipsychotic drug

Common denominator of all antipsychotic drugs is blocking of dopamine D2 receptors, instead affinity for other receptors varies available on pharmaceutical market drugs. A new antipsychotic drug with unique mechanism of action applied in the treatment of schizophrenia is cariprazine, which in vitro shows almost 10- fold greater affinity for D3 than for D2 receptors. Thanks to this the drug has greater impact on negative symptoms and cognitive deficits, which occur in course of schizophrenia.

Keywords: cariprazine, schizophrenia, antipsychotic drugs

© Farm Pol, 2017, 73 (3): 154–158