ARTICLE

Hanna Czeczot

Wpływ flawonoidów na pamięć i uczenie się
2017-07-19

Wpływ flawonoidów na pamięć i uczenie się

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie roślinnymi składnikami diety, które wykazują zdolność do zapobiegania neurodegeneracji związanej ze starzeniem się i chorobami oraz mogą poprawiać pamięć, uczenie się i inne funkcje poznawcze. Wyniki wielu doświadczeń in vitro i in vivo, badania kliniczne oraz obserwacje epidemiologiczne wskazują, że takimi związkami wykazującymi pozytywne działania na funkcje poznawcze poprawiające pamięć i zdolność uczenia się są występujące w roślinach flawonoidy (szczególnie flawanole, flawanony i antocyjany/antocyjanidyny).

Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat potencjału neuroprotekcyjnego flawonoidów i ich metabolitów i koncentruje się głównie na ich po zdolności do poprawy funkcjonowania neuronów oraz wzmocnieniu procesów poznawczych. Mechanizmy działania tych związków obejmują aktywację szlaków sygnałowych, które biorą udział w kontrolowaniu plastyczności synaptycznej, zmniejszaniu stanu zapalnego i wywoływaniu efektów naczyniowych oraz uczestniczą we wzroście nowych komórek nerwowych w hipokampie. Procesy te są ważne w utrzymaniu optymalnej funkcji neuronów, ograniczaniu neurodegeneracji i zapobieganiu pogarszaniu się pamięci i zdolności poznawczych.

Słowa kluczowe: flawonoidy, mózg, pamięć, uczenie się, funkcje poznawcze, potencjał neuroprotekcyjny

Effect of flavonoids on memory and learning

In recent years, increased interest in plant components of the diet, that demonstrate the ability to prevent of neurodegeneration associated with aging and disease and can improve memory, learning and cognitive functions of the brain. The results of many experiments in vitro and in vivo, clinical and epidemiological observations indicate that such compounds showing positive actions on the cognitive functions of the brain, improving memory and learning capacity, are found in plants, flavonoids (especially flawanole, flawanony and anthocyanins/anthocyanidins). The work presents the current state of knowledge about the potential neuroprotective of flavonoids and their metabolites, and focuses mainly on their capacity to improve the functioning of neurons and the strengthening of the cognitive processes. Mechanisms of action of these compounds include the activation of signalling pathways that are involved in controlling the synaptic plasticity, reducing inflammation and vascular effects of call and participate in the growth of new nerve cells in the hippocampus.

These processes are important in maintaining the optimal function of neurons, restricting neurodegeneration and preventing deterioration of memory and cognitive ability.

Keywords: flavonoids, brain, memory, learning, cognitive functions, neuroprotective potential

© Farm Pol, 2017, 73(3): 181-188