ARTICLE

Anna Królak, Wojciech Giermaziak

Farmakoekonomiczne możliwości racjonalizacji kosztów szpitala jako potencjał do doskonalenia przy wdrażaniu rekomendacji audytowych
2017-07-21

Farmakoekonomiczne możliwości racjonalizacji kosztów szpitala jako potencjał do doskonalenia przy wdrażaniu rekomendacji audytowych

Artykuł odnosi się do audytowej analizy obszarów ryzyka zidentyfikowanych w publicznej placówce opieki zdrowotnej – szpitalu klinicznym – w kontekście farmakoekonomicznych możliwości racjonalizacji kosztów szpitala i optymalizacji farmakoterapii. Celem artykułu jest wskazanie na możliwość uzyskania korzyści z działalności audytowej, opartej na retrospekcji analizy stosunku współczynnika ryzyka do korzyści farmakoterapii i współczynnika kosztu do korzyści farmakoterapii, jako elementów decydujących o wyborze sposobu leczenia.

Słowa kluczowe: farmakoekonomika, farmakoterapia, gospodarka lekowa, receptariusz szpitalny, audyt wewnętrzny, audytor wewnętrzny, rekomendacje audytowe, optymalizacja kosztów

Pharmacoeconomical possibilities of hospital costs rationalization as potential for improvement in the implementation of audit recommendations

This article refers to the audit analysis of the risk areas identified in the public hospital – university hospital – in the context of pharmacoeconomical possibilities of rationalization of hospital costs and optimization of pharmacotherapy. The purpose of this article is to indicate the possibility of obtaining benefits from the activities of the audit, based on the retrospective analysis of the ratio risk factor/ Pharmacotherapy benefit and cost factor/pharmacotherapy benefit, as elements determining the choice of treatment.

Keywords: pharmaceutical economics, drug therapy, drug management, hospital formulary, internal audit, internal auditor, audit recommendations, cost optimisation.

© Farm Pol, 2017, 73 (4): 208–214