ARTICLE

Agnieszka Zimmermann, Ewa Cieplikiewicz, Agata Flis

Preskrypcja pielęgniarska – analiza polskiego stanu prawnego
2017-07-21

Preskrypcja pielęgniarska – analiza polskiego stanu prawnego

Rozwój systemów ochrony zdrowia na świecie charakteryzuje się zwiększaniem zakresu samodzielności zawodowej a tym samym i uprawnień przedstawicieli nielekarskich zawodów medycznych. W Polsce ordynowanie leków i wystawianie recept stało się od stycznia 2016 r. domeną nie tylko lekarzy ale także pielęgniarek i położnych. Jest to zmiana niezwykle ważna dla praktyki aptecznej. Niniejsza praca stanowi analizę aktualnych regulacji prawnych dotyczących preskrypcji pielęgniarskiej z jednoczesnym formułowaniem wniosków prognostycznych opartych na przeprowadzonych do tej pory badaniach międzynarodowych.

Słowa kluczowe: preskrypcja pielęgniarska, prawo, produkt leczniczy, praktyka apteczna

Nurse prescribing – analysis of Polish legal status

The development of healthcare systems in the world is characterised by the growing professional autonomy, and hence growing privileges of non-medical healthcare professions. Since January 2016, not only doctors but also nurses and midwives have become entitled to issue prescriptions in Poland. This change has great importance for the pharmaceutical practice. This paper analyses the current regulations concerning nurse prescribing, including findings about the future development based on international research conducted so far.

Keywords: nurse prescribing, legislation, medicinal product, pharmacy practice

© Farm Pol, 2017, 73 (4): 226–230