ARTICLE

Halina Ekiert, Karolina Turcza, Inga Kwiecień, Agnieszka Szopa

Od algologii do biotechnologii – 85 lat działalności Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej w Krakowie. Część III, 1999-2016. Działalność naukowo‑badawcza i dydaktyczna związana z biotechnologią roślin leczniczych
2017-07-21

Od algologii do biotechnologii – 85 lat działalności Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej w Krakowie. Część III, 1999-2016. Działalność naukowo‑badawcza i dydaktyczna związana z biotechnologią roślin leczniczych

W styczniu 2015 roku krakowska Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej obchodziła 85-lecie swojej działalności.

W częściach I i II artykułu przedstawiono zarys dziejów wymienionej jednostki i krótką charakterystykę programów naukowo-badawczych realizowanych pod kierunkiem Jej kolejnych kierowników.

Część III artykułu poświęcona jest aktualnej działalności naukowej i dydaktycznej zakładu i katedry związanej z biotechnologią roślin leczniczych. Zakład dysponuje kolekcją kultur in vitro ok. 40 gatunków roślin. Prowadzone prace naukowo-badawcze z kulturami in vitro zmierzają do zaproponowania ich jako alternatywnego źródła pozyskiwania cennych terapeutycznie i kosmetycznie związków, m.in. furanokumaryn linearnych, kwasów fenolowych, lignanów cytryńca chińskiego, flawonoidów i glikozydów fenyloetanoidowych. Część prac dotyczy biotransformacji egzogennych substratów (m.in. hydrochinonu) w kulturach in vitro w arbutynę.

Z biotechnologią roślin leczniczych związane są stopnie naukowe większości pracowników i doktorantów.

Elementy biotechnologii roślin są włączone w działalność dydaktyczną katedry. Większość eksperymentalnych prac magisterskich realizowanych w zakładzie związana jest też z biotechnologią roślin.

Słowa kulczowe: kultury in vitro roślin leczniczych, endogenna produkcja, metabolity wtórne, biotransformacje, biotechnologia roślin w dydaktyce

From algology to biotechnology – 85 years of the Chair and Department of Pharmaceutical Botany in Kraków. Part III, 1999–2016. Research and didactic activity focused on biotechnology of medicinal plants

In January 2015, the Chair and Department of Pharmaceutical Botany in Kraków celebrated the 85th anniversary of its establishment. Parts I and II of this article outlined the history of this unit and briefly summarized research programs realized under direction of the successive Heads of the Chair. Part III of the article presents the current research and didactic activity of the Department and Chair which are concentrated on biotechnology of medicinal plants. The Department maintains a collection of in vitro cultures of app. 40 medicinal plant species. The studies on in vitro cultures are aimed at proposing them as an alternative source of valuable compounds for phytotherapy and cosmetology, e.g. linear furanocoumarins, phenolic acids, schisandra lignans, flavonoids and phenylethanoid glycosides. Some studies intend to evaluate biotransformation of exogenous substrates (e.g. hydroquinone) in in vitro cultures into arbutin. Studies in biotechnology of medicinal plants are the basis of scientific grades of Department workers and PhD students. Some elements of plant biotechnology have also been included in didactic programs run by the Chair. Most of the experimental Master’s theses prepared in the Department are related to plant biotechnology.

Keywords: in vitro cultures of medicinal plants, endogenous production, secondary metabolites, biotransformations, plant biotechnology in didactic.

© Farm Pol, 2017, 73(5): 285-302