ARTICLE

Marta Leońska, Aleksandra Krzystanek, Zofia Marchewka, Agnieszka Piwowar

Modulowanie aktywności enzymów jelitowego metabolizmu węglowodanów przez wybrane substancje pochodzenia roślinnego – nowe perspektywy i nadzieje w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy r
2017-07-21

Modulowanie aktywności enzymów jelitowego metabolizmu węglowodanów przez wybrane substancje pochodzenia roślinnego – nowe perspektywy i nadzieje w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy r

Cukrzyca stanowi obecnie jeden z największych problemów medycznych oraz socjoekonomicznych o zasięgu globalnym. Kluczowe znaczenie w leczeniu cukrzycy oraz hamowaniu rozwoju jej przewlekłych powikłań ma odpowiednia farmakoterapia, skupiająca się przede wszystkim na obniżaniu hiperglikemii. Nieustannie wzrastająca liczba chorych na cukrzycę skłania do poszukiwań niekonwencjonalnych sposobów leczenia umożliwiających uzyskanie niższych i bardziej stabilnych stężeń glukozy we krwi, szczególnie po posiłku. Poposiłkowe wahania glikemii są udowodnionym czynnikiem istotnie przyspieszającym rozwój cukrzycy. Duże nadzieje w tym aspekcie wiąże się z modulowaniem aktywności enzymów jelitowego metabolizmu węglowodanów, takich jak α-amylaza i α-glukozydaza. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie postępów w badaniach nad związkami pochodzenia roślinnego, głównie polifenolami, działających hamująco na wyżej wymienione enzymy, jako czynników o potencjalnym działaniu antydiabetycznym, możliwych do zastosowania w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy.

Słowa kluczowe: inhibitory α-amylazy, inhibitory α-glukozydazy, polifenole, cukrzyca

Modulation of activity of enzymes of intestinal carbohydrate metabolism by selected substances of plant origin – new perspectives and hopes in the prevention and treatment of diabetes mellitus

Nowadays Diabetes Mellitus (DM) is one of the biggest global medical and socioeconomic problems. The most important thing in the treatment and inhibiting the progress of chronic complications of DM, is an appropriate pharmacotherapy, primarily focusing on reducing hyperglycemia. Constantly increasing number of diabetic patients, encourages to search for unconventional therapies for achieving lower and more stable blood glucose levels, especially after meal. Postprandial blood glucose fluctuations are a proven factor, that significantly accelerate the development of diabetes. High hopes in this respect are related to the modulation of enzymes of intestinal metabolism of carbohydrates such as α-amylase and α-glucosidase. The purpose of this article is to show the progress in the research on compounds of plant origin, mailny polyphenols, acting to inhibit the aforementioned enzymes, as agents with potential antidiabetic effects, which can be used in the prevention and treatment of diabetes.

Keywords: α-glucosidase inhibitors, α-amylase inhibitors, polyphenols, diabetes mellitus

© Farm Pol, 2017, 73(6): 349-355