ARTICLE

Jowita Piotrowska, Andrzej Stańczak, Marta Szumilak

Farmakoterapia nudności i wymiotów indukowanych chemioterapią
2017-07-21

Farmakoterapia nudności i wymiotów indukowanych chemioterapią

Wymioty i nudności indukowane leczeniem cytostatykami to jedno z najbardziej uciążliwych działań niepożądanych obniżających jakość życia pacjentów otrzymujących chemioterapię. Współczesna farmakoterapia pozwala na skuteczne opanowanie tych dolegliwości. Uwzględniając patomechanizm powstawania wymiotów i nudności oraz oceniając ryzyko ich pojawienia się u konkretnego pacjenta, możemy w znacznym stopniu ograniczyć ich wystąpienie. W artykule przedstawiono najważniejsze grupy leków stosowanych w profilaktyce przeciwwymiotnej po leczeniu onkologicznym, z uwzględnieniem leków najczęściej stosowanych w praktyce klinicznej polskich szpitali. Omówiono aktualne rekomendacje towarzystw naukowych dotyczące profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemioterapią oraz podjęto próbę ich podsumowania.

Słowa kluczowe: nudności, chemioterapia, leczenie przeciwwymiotne

Treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting

Chemotherapy-induced nausea and vomiting belong to the most distressing adverse effects lowering the quality of life patients receiving chemotherapy. Contemporary pharmacotherapy allows for effective control of these ailments. The incidence of nausea and vomiting can be significantly reduced by taking into account their pathophysiology and the risk of occurrence in a particular patient. The article describes the most important groups of drugs used in antiemetic prophylaxis after cancer treatment including the drugs most commonly used in the clinical practice of Polish hospitals. Current recommendations of scientific societies for prophylaxis of nausea and vomiting induced by chemotherapy are presented and summarized.

Keywords: nausea vomiting, chemotherapy, antiemetic therapy, supportive care in cancer.

© Farm Pol, 2017, 73 (6): 368–378