ARTICLE

Maciej Gawlik

Potencjał prozdrowotny polifenoli wina gronowego w prewencji schorzeń o etiologii środowiskowej
2017-12-06

Potencjał prozdrowotny polifenoli wina gronowego w prewencji schorzeń o etiologii środowiskowej

Zapoczątkowany ogłoszeniem „francuskiego paradoksu” na początku lat 90. XX w. rozwój zainteresowania prozdrowotnymi właściwościami polifenoli wina gronowego ulega ewolucji wraz z postępem wiedzy naukowej. Korzystne efekty umiarkowanej konsumpcji wina, zwłaszcza czerwonego, przypisane początkowo bezpośredniemu oddziaływaniu zmiatającemu polifenoli na reaktywne formy tlenu i azotu (ROS/RNS), ujawniają bardziej złożone mechanizmy. Wyjaśnienie tych mechanizmów w odniesieniu do licznych schorzeń o podłożu środowiskowym, w których stres oksydacyjny (OS) odgrywa istotną rolę, jest szczególnie ważne ze względu na obserwowane nierzadko przeciwstawne efekty przyspieszające rozwój patologii pod wpływem wina. W pracy przedstawiono zarys obecnego stanu wiedzy w odniesieniu do wybranych schorzeń uwarunkowanych środowiskowym narażeniem na substancje o charakterze oksydantów i prooksydantów, w tym miażdżycę naczyń wieńcowych, nowotwory złośliwe, choroby neurodegeneracyjne i starzenie organizmu. Wskazano prawdopodobne mechanizmy działania biologicznego polifenoli w tych przypadkach.
Słowa kluczowe: wino, polifenole, stres oksydacyjny, środowisko, medycyna prewencyjna

Health-promoting potential of wine grape polyphenols in the prevention of diseases of environmental etiology

Initiated by the announcement of the „French paradox” in the early 1990s, the development of interest in the pro-health properties of grape wine polyphenols is evolving with the advancement of scientific knowledge. The beneficial effects of moderate consumption of wine, especially red, attributed initially to the direct scavenging interaction of polyphenols with reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS), reveal more complex mechanisms. The explanation of these mechanisms in relation to a number of environment-related diseases in which oxidative stress (OS) plays an important role is particularly important because of the often contradictory effects that accelerate the development of pathology under the influence of wine. This article presents an outline of current knowledge regarding selected illnesses conditioned by environmental exposition to oxidative and prooxidative substances including atherosclerosis, malignant neoplasms, neurodegenerative diseases and aging. Possible mechanisms of biological action of polyphenols are indicated in these cases.

Keywords: wine, polyphenols, oxidative stress, environment, preventive medicine

© Farm Pol, 2017, 73 (9): 542–548