ARTICLE

Mirosława Anna Kowalkowska, Beata Jacuś, Grzegorz Grześk

Jakość życia chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym
2022-12-29

Przedmiot badań. Jakość życia chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym.

Cel badań. Przeanalizowanie poziomu jakości życia chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym.

Materiał i metody. Materiał stanowiły pozycje zwarte i periodyczne poruszające tematykę tętniczego nadciśnienia płucnego oraz jakości życia chorych zmagających się z powyższym schorzeniem. Zastosowano analizę treści.

Wyniki. Jakość życia to spostrzeganie przez jednostkę jej pozycji w życiu w kontekście kultury i systemów wartości akceptowanych przez społeczeństwo, w jakich żyje, oraz w relacji do jej celów życiowych, oczekiwań, zainteresowań. Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) to rzadka postać nadciśnienia płucnego, która jest uwarunkowana genetycznie, może być wywołana przez leki lub toksyny, związane z chorobami tkanki łącznej, zakażeniem HIV, nadciśnieniem wrotnym i wadami wrodzonymi serca. Na tę przypadłość zapadają najczęściej ludzie młodzi – do 35 roku życia, a 2/3 przypadków stanowią kobiety.

Tętnicze nadciśnienie płucne istotnie wpływa na jakość życia chorych – obniża poziom tego wskaźnika. Dostępne badania pokazują, że pomimo dłuższego przeżycia pacjentów z TNP, ich jakość życia (QoL) pogarsza się wraz z postępem choroby. Cele terapii TNP rozszerzyły się z wydłużenia przeżycia na poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem. Przeprowadzona analiza pozycji i artykułów wykazała, że tętnicze nadciśnienie płucne istotnie wpływa na jakość życia chorych i rzutuje na jego obniżenie. Im bardziej odczuwalne są objawy choroby, tym poziom jakości życia chorego jest niższy. Nowatorskie leczenie i stosowana terapia wpływają na podniesienie poziomu jakości życia opartego na zdrowiu.

Wnioski: Tętnicze nadciśnienie płucne zdecydowanie wpływa na jakość życia chorych i rzutuje na jego obniżenie. Im bardziej odczuwalne są objawy choroby, tym poziom jakości życia chorego jest niższy. Leczenie i stosowana terapia wpływają na podniesienie poziomu jakości życia opartego na zdrowiu.

Słowa kluczowe: terapia, jakość życia, tętnicze nadciśnienie płucne.

© Farm Pol, 2022, 78(10): 597–604

 

Quality of life in patients with pulmonary arterial hypertension

 

Subject of research. Quality of life in patients with pulmonary arterial hypertension

Aim of the study. To analyze the quality of life in patients with pulmonary arterial hypertension.

Material and methods. The material consisted of compact and periodical publications on the subject of pulmonary arterial hypertension and the quality of life of patients struggling with the above disease.

Results. Quality of life is the individual’s perception of his or her position in life in the context of culture and value systems accepted by the society in which they live, and in relation to their life goals, expectations, and interests. Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare form of pulmonary arterial hypertension that is genetically determined and can be caused by drugs or toxins associated with connective tissue disease, HIV infection, portal hypertension, and congenital heart disease. Most often it is young people - up to 35 years of age - and 2/3 of cases are women. Pulmonary arterial hypertension significantly affects the quality of life of patients - it lowers the level of this indicator. Available studies show that despite the longer survival of PAH patients, their quality of life (QoL) deteriorates as the disease progresses. The goals of PAH therapy have broadened from increasing survival to improving health-related quality of life. The conducted analysis of compact items and articles on this topic showed that pulmonary arterial hypertension significantly affects the quality of life of patients and reduces it. The more the symptoms of the disease are felt, the lower the quality of life of the sick person. Treatment and applied therapy contribute to an increase in the quality of life based on health.

Conclusions. Pulmonary arterial hypertension affects the quality of life of patients and reduces it. The more the symptoms of the disease are felt, the lower the quality of life of the sick person. Treatment and applied therapy contribute to an increase in the quality of life based on health.

Keywords: therapy, quality of life, pulmonary arterial hypertension.

© Farm Pol, 2022, 78(10): 597–604

Jakość życia chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym

239.02 kB | 4 stycznia 2023